Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Δημοπρασία δημοτικού ακινήτου στην Πάργα.

 Διακήρυξη
 Ο Δήμαρχος Πάργας

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
               Την υπ’ αριθμ. 23/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάργας, περί καταρτίσεως των όρων δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την  υπ' αριθμ. 292 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις των άρθρων 86,103,192 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας) και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ
       Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερά και δημόσια δημοπρασία, η εκμίσθωση ενός ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου εμβαδού 1.084,71τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Πάργας και συνορεύει με μονοπάτι και στη συνέχεια με ρέμα με λοιπή ιδιοκτησία του Δήμου και με ιδιοκτησία Εκκλησίας Δήμου Πάργας(Ι. Ν. Αγίου Γερασίμου ).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86,103,192 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας) και τις διατάξεις του Π.Δ. 270 / 1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», και υπό τους εξής όρους:


          Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Καναλλάκι και στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Πάργας  την 5η  του μήνα  Μαρτίου  του έτους 2012  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00-12:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου αποτελούμενης από τους :
α)  Ευθυμίου Σταύρος               Πρόεδρος
β)  Μίχας Σπυρίδων                   μέλος
γ) Γκόγκας Βασίλειος                μέλος
    Πρακτικά θα τηρήσει η Γιάγια Μαρία, η οποία θα διενεργήσει την δημοπρασία.
  -   Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία θα διενεργηθεί στις 12/03/2012 ίδια ημέρα και ώρα.

 - Το ανωτέρω μίσθιο μπορεί να εκμισθωθεί για πάρκιγκ .
 - Ως τιμή πρώτης προσφοράς για το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €).
-  Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια. και ξεκινά από την παρέλευση 10 ημέρου από την ημερομηνία  κοινοποιήσεως στον τελευταίο πλειοδότη (μισθωτή) της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, οπότε και θεωρείται η σύμβαση οριστικά καταρτισθείσα, και λήγει μετά τη παρέλευση έξι (6) ετών .
-   Μετά  το δεύτερο  χρόνο της μίσθωσης το  μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο κατά ποσοστό 3% επί του ετησίου μισθώματος του προηγουμένου έτους.
-   Το ετήσιο μίσθωμα  θα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου μηνός εκάστου μισθωτικού έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος  θα καταγγέλλεται η σύμβαση μίσθωσης   και  θα ξεκινά η διαδικασία εξώσεώς του μισθωτή.
 -  Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται  Έλληνες πολίτες και πολίτες από χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης με την προϋπόθεση ότι θα έχουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (άδεια παραμονής και Κάρτα εργασίας).
 -   Δε  γίνονται δεκτοί  στη δημοπρασία όλοι οι οφειλέτες του Δήμου και για το  λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι κατά την κατάθεση των προσφορών πρέπει να καταθέσουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών και δημοτική ενημερότητα ότι δεν οφείλουν στον Δήμο.
  -  Ο αναδειχθησόμενος  τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο και αξιόπιστο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, παραιτούμενος ρητά από το δικαίωμα και την ένσταση της διζήσεως, διαιρέσως, καθώς και κάθε ευεργετήματος όπως ορίζονται στα άρθρα 855, 856, 862, 863,864, 866, 867, ΑΚ .
-    Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον δεν κρίνει καμία προσφορά  συμφέρουσα, να ακυρώσει τον παρόντα πλειοδοτικό διαγωνισμό και να προβεί  σε νέα δημοπρασία, με τους ίδιους όρους και προς το συμφέρον  πάντα του Δήμου, χωρίς να αποκτά ή δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης κανένας από τους διαγωνιζομένους .
 - Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως σ΄αυτόν  της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του ενεχομένων και των δύο για τη μικρότερη προσφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από του αποτελέσματος της προηγούμενης.
-  Από την παρέλευση 10 ημέρου από της κοινοποιήσεως στον τελευταίο πλειοδότη, (μισθωτή) της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, θεωρείται η σύμβαση οριστικά καταρτισθείσα
- Για την συμμετοχή στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει είτε γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς  το 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς και η οποία επιστρέφεται στους αποκλειόμενους μετά το πέρας της διαδικασίας  ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη.
-  Η ως άνω κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από τον τελευταίο πλειοδότη κατά την υπογραφή της συμβάσεως με άλλη νέα ποσού ίσου προς το ανω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος εκ της δημοπρασίας, και η οποία επιστρέφεται σε αυτόν μετά τη λήξη της μίσθωσης
 -     Η  εγγύηση αυτή κατατίθεται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εμπρόθεσμης καταβολής των μισθωμάτων και επιστρέφεται στον μισθωτή εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς τον Δήμο, απορρέουσες εκ της υπογραφείσας σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση καταπίπτει αυτομάτως και χωρίς καμία άλλη απαιτούμενη ενέργεια υπέρ του Δήμου και συμψηφίζεται προς εξόφληση των οφειλομένων χρεών.
-      Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στην δημοπρασία πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των  200 €.
-    Ο  μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού,τις υπέρ αυτού δουλείες, και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση.
-     Ο μισθωτής υποχρεούται να δεχθεί την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα αποσκοπεί στην βελτίωση και καλλωπισμό του ακινήτου χωρίς καμία αντίρρηση. Κάθε εργασία θα πραγματοποιείται κατά το νεκρό χρόνο. Αν ο μισθωτής  αρνηθεί να δεχθεί την εκτέλεση των εργασιών τότε ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην καταγγελία και λύση της μίσθωσης.
 -       Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική  κατάσταση του μισθίου της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας βαρύνει αυτό και συνεπώς δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή ή μείωση του μισθώματος  ούτε την λύση την μίσθωσης.
 -      Ο μισθωτής υποχρεούται, μόλις λήξει η μίσθωση, να παραδώσει το μίσθιο στην ίδια κατάσταση, τουλάχιστον, που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
-      Απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση  ή υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή, όπως και η κατά τον οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους εν όλω ή εν μέρει.
-  Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία – κατασκευή στο μίσθιο χωρίς την έγγραφη άδεια της Δημοτικής Αρχής. Οι όποιες εργασίες θα εκτελεσθούν κατόπιν σχετικής άδειας αρκεί να μην προκύψει από τις εργασίες πρόβλημα στο μίσθιο και υπό την προϋπόθεση  ότι όλα τα έξοδα θα βαρύνουν  τον μισθωτή. Όλες οι κατασκευές που θα πραγματοποιηθούν απο τον μισθωτή  θα παραμείνουν εις όφελος του μισθίου μετά τη λήξη της σύμβασης και δεν μπορεί ο μισθωτής να τις αφαιρέσει .   
-     Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη φωτισμού, ύδρευσης καθαριότητας και οποιοδήποτε άλλο βάρος του μισθίου, καθώς και τους διάφορους δημόσιους ή δημοτικούς φόρους.
-    Σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου του παρόντος,  θα λύεται αυτοδίκαια και αυτόματα η σύμβαση μισθώσεως και θα αποκλείεται ο μισθωτής από παρόμοιας φύσεως δημοπρασίες του Δήμου.
-     Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασμού άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, προσκομίζοντας συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
-     Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προβεί στη μονομερή λύση της μίσθωσης εφόσον τούτο επιβάλλουν λόγοι γενικότερου συμφέροντος
-       Αντιπροσφορές στο αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν γίνονται αποδεκτές .
 -    Τα κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα δημοσίευσης, συμβολαιογραφικά, σύναψη του μισθωτηρίου συμβολαίου και γενικά όποιο έξοδο ήθελε προκύψει βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 
-      Η παρούσα αφού δημοσιεύθηκε νόμιμα και έλαβαν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, σε γνώση όλων των όρων αυτής πλειοδοτούν.
                                                       
Καναλλάκι    14  Φεβρουαρίου   2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: