Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Κανονισμός για λειτουργία πισίνας.

«...ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ή ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ορίζεται κάθε τεχνητή στο σύνολο ή εν μέρη δεξαμενή, η οποία τροφοδοτείται με νερό ελεγμένο σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και χρησιμοποιείται για διείσδυση και κολύμβηση όλου του σώματος του κολυμβητή, είτε για ομαδική κολύμβηση, είτε για αναψυχή. (Υ.Α.Αρ.Φύλ.87.Αρ.Γ1)443-24/01/73 Αρθρο 1§1)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

Κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να λειτουργεί και να τηρεί τις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία διατάξεις για να εξασφαλίζεται η ποιοτική και άριστη χρήση του χώρου από τους κολυμβητές.

Παρακάτω αναγράφονται κινήσεις και ενέργειες που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή

Οι κολυμβητικές δεξαμενές χωρίζονται σε : Εσωτερικές, Υπαίθριες, Δημόσιες, Αθλητικές, και Ιδιωτικές. (Αρ.1)

Επίσης ανάλογα της επιφάνειας που καταλαμβάνουν διακρίνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες. (Αρ.4§4)

* ΜΙΚΡΕΣ: επιφάνεια μέχρι 350 m2.
* ΜΕΣΑΙΕΣ: επιφάνεια από 350 m2 μέχρι 1250 m2.
* ΜΕΓΑΛΕΣ: επιφάνεια μεγαλύτερη από 1250 m2.

Έτσι σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει :

* Να αναγράφεται ανά τακτά διαστήματα στις πλευρές και στις άκρες της πισίνας, το συγκεκριμένο βάθος του σημείου της κολυμβητικής δεξαμενής, ώστε να είναι ευανάγνωστο από το κοινό. Σημειώνουμε ότι τα βάθη τα μετράμε σε μέτρα. (Αρ. 4§2)
* Τα δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κλπ) πρέπει να βρίσκονται σε χώρους όπου να μπορεί εύκολα να τα επισκεφθεί και να τα επιθεωρήσει κάποιος αρμόδιος. (Αρ.3§3)
* Σε κάθε κολυμβητή αναλογούν 500 λίτρα νερό. Ανάλογα το εμβαδόν υπολογίζεται η χωρητικότητα σε λίτρα και διαιρώντας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων κολυμβητών. (Αρ.5§2α)
* Στο βαθύτερο σημείο της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να υπάρχει στόμιο εκροής του νερού. Πάνω σε αυτό πρέπει να υπάρχει σχάρα η οποία να μη μπορεί να μετακινηθεί από τους κολυμβητές. (Αρ.6§7)
* Δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αιχμηρή άκρη και όλα τα τμήματα που σχηματίζουν γωνία πρέπει να είναι στρογγυλοποιημένα. (Αρ.4§8)
* Πρέπει να υπάρχουν σκάλες εισόδου & εξόδου (βαθμίδες) από τη κολυμβητική δεξαμενή με αντιολισθητικό υλικό στα πατήματα, για αποφυγή ατυχημάτων και χειρολαβές και στις δύο πλευρές. (Αρ.8),
* Απαγορεύεται στην κολυμβητική δεξαμενή να υπάρχουν τρύπες (οπές) πάνω στον τοίχο και να χρησιμοποιούνται για σκάλες εξόδου από το νερό. (Αρ.8),
* Να τηρείται καθ΄όλη τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής όλες οι διαδικασίες καθαριότητας της δεξαμενής αλλά και των εξωτερικών χώρων που ανήκουν σε αυτή. (Αρ.20),

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν την αρχή λειτουργίας κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου. (Αρ.19)

Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

Ιδιαίτερα μεριμνά για τα παρακάτω καθήκοντα:

* Να έχει ορίσει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την καλή λειτουργία και συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής. (Αρ.19§1α)
* Καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να υπάρχει προσωπικό εποπτείας των κολυμβητών δηλαδή Ναυαγοσώστες. (Αρ.19& 21)
* Οι Ναυαγοσώστες πρέπει να είναι πτυχιούχοι με Δίπλωμα Επαγγελματία Ναυαγοσώστη, έχοντας εκπαιδευτεί στη Ναυαγοσωστική τεχνική να γνωρίζουν την τεχνική των Πρώτων Βοηθειών, τη χρήση της τεχνητής αναπνοής και να έχουν όλες τις γνώσεις που απαιτούνται, για την προστασία των κολυμβητών. (Αρ.21§3)
* Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μικρή, τοποθετείται ένας Ναυαγοσώστης. Αν είναι μεσαία ή μεγάλη πρέπει να υπάρχει ένας Ναυαγοσώστης ανά 300 κολυμβητές. (Αρ.21§2α)
* Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μεσαία (Αρ.4§4) πρέπει να υπάρχει (1) ένας υπάλληλος εκτός από τους Ναυαγοσώστες, εκπαιδευμένος στην παροχή Πρώτων Βοηθειών από το Διοικητικό Προσωπικό και αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μεγάλη (Αρ.4§4) πρέπει να υπάρχουν 2 (δύο). (Αρ.21§2γ)
* Τα ονόματα των Ναυαγοσωστών πρέπει να γνωστοποιούνται, πριν την αρχή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία που υπάγεται ο χώρος. Η Υγειονομική Υπηρεσία αν κρίνει την ακαταλληλότητα αυτών ή τη μη καλή διαγωγή μπορεί να ζητήσει, εντός καθορισμένης προθεσμίας, την αντικατάσταση των Ναυαγοσωστών. (Αρ.19§1β)
* Να επιτρέπει την είσοδο μόνο στον προβλεπόμενο με τον όγκο της κολυμβητικής δεξαμενής αριθμό κολυμβητών.
* Να επιθεωρεί την κανονική ανανέωση και το σωστό καθαρισμό του νερού.
* Να ελέγχει τα βήματα απολύμανσης του χώρου, τη μέτρηση του χλωρίου και την τιμή του PH .
* Να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις της κολυμβητικής δεξαμενής.
* Να συλλέγει και να καταγράφει σε καθημερινή βάση λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής λεπτομερή στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, την ποσότητα χημικών ουσιών που προσέθεσε για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού. (Αρ.19§1δ)
* Να μετρά ανά τακτές ώρες το υπόλειμμα χλωρίου που υπάρχει μέσα στο νερό, τις τιμές του PH και της αλκαλικότητας του νερού, κλπ. (Αρ.19§1δ)
* Για όλα τα παραπάνω, ο Υπεύθυνος Ασφαλείας πρέπει να τηρεί σχετικό βιβλίο, έχοντας καταχωρημένες όλες τις παραπάνω πληροφορίες και να το παραδίδει προς ενημέρωση στους υπαλλήλους που διενεργούν τον υγειονομικό έλεγχο της κολυμβητικής δεξαμενής.
* Τέλος πρέπει να αναρτά σε εμφανές σημείο την ¶δεια Λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. (Αρ.19§1ε)

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφαλή κολύμβηση και τη σωστή χρήση μιας κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή τα παρακάτω μέτρα Ασφαλείας. (Αρ.23)

Ο Ναυαγοσώστης σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας εφαρμόζει τον κανονισμό της κολυμβητικής δεξαμενής προσέχοντας τα εξής:

* Τοποθετεί σε εμφανή σημεία Πινακίδες με τα παρακάτω θέματα :
* Κανονισμό για την ορθή χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας (Αρ.23§1)
* Την ακριβή ώρα λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής
* Επιθεωρεί όλη την εγκατάσταση αν πληρεί τους κανόνες ασφαλείας για ελάττωση του κινδύνου για πνιγμό ή τραυματισμό των κολυμβητών.
* Εφοδιάζεται με τα παρακάτω Μέσα Διάσωσης, τα οποία αυξάνουν, ανάλογα με το μέγεθος της κολυμβητικής δεξαμενής
* Μία ή περισσότερες λαβίδες διάσωσης (ράβδο) από ανθεκτικό υλικό με μήκος μεγαλύτερο από το μισό πλάτος της κολυμβητικής δεξαμενής και στην άκρη να υπάρχει τοποθετημένη χούφτα (μη αιχμηρό άγκιστρο) με άνοιγμα τουλάχιστον 0,50μ. (Αρ.23§3α)
* Ένα ή περισσότερα κυκλικά σωσίβια, τοποθετημένα σε εμφανή και καίρια σημεία στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής. Η εσωτερική διάμετρο πρέπει να είναι 0,40μ και να υπάρχει επάνω δεμένο ισχυρό σχοινί, μήκους ίσο με το πλάτος της κολυμβητικής δεξαμενής Ο αριθμός των σωσιβίων καθορίζεται ώστε να υπάρχει ένα ανά 60μ ή κλάσμα της περιμέτρου της δεξαμενής. (Αρ.19§3β)
* Βάθρο ή υπερυψωμένη καρέκλα (έδρα) για τον Ναυαγοσώστη κοντά στο πιο βαθύ σημείο της κολυμβητικής δεξαμενής με άριστη θέα όλου του χώρου. (Αρ.23§3γ)
* Κουτί Πρώτων Βοηθειών εφοδιασμένο με το κατάλληλο υλικό. Τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν μέσα σε αυτό: Βάμμα ιωδίου, αποστειρωμένες γάζες, βαμβάκι, λευκοπλάστη, επιδέσμους διαφόρων μεγεθών, αιμοστατικούς επιδέσμους, αποστειρωμένες λαβίδες και οπωσδήποτε καρδιοτονωτικά και αναλγητικά φάρμακα. (Αρ.23§3ε)
* Καταγράφει και δημιουργεί ειδικό κατάλογο τηλεφώνων, τον οποίο τοποθετεί στο τηλέφωνο του χώρου με τα νούμερα των πλησιέστερων ιατρών, του Σταθμού Α΄Βοηθειών, του πλησιέστερου νοσοκομείου - αστυνομικού τμήματος - πυροσβεστικής υπηρεσίας. (Αρ.23§3ζ)
* Απαγορεύεται η νυχτερινή κολύμβηση, εκτός και αν υπάρχει σχετική άδεια (Αρ।27§2ζ) και ο χώρος έχει επαρκή φωτισμό και όλο το απαραίτητο προσωπικό για τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής. (Αρ.23§3η)...»

Αναδημοσίευση από τη σελίδα, kosdivers.

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Λεπτοσπείρωση.

Μια συνήθης τακτική (σε όλους μας) στοίχισε τη ζωή μιας γυναίκας. ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ!!!

    Από το site του ΟΦΣΕ ('Ομιλος Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδος) μεταφέρω την παρακάτω είδηση που νομίζω ότι αφορά όλους μας αφού μερικές φορές συνηθίζουμε να πίνουμε τα αναψυκτικά ή τις μπύρες, φέρνοντας σε κατ' ευθείαν επαφή τα χείλη μας, με την επάνω επιφάνεια του αλουμινένιου κουτιού. ΠΡΟΣΟΧΗ πρόκειται για μια συνήθη, αλλά τόσο επικίνδυνη, τακτική!
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μια γυναίκα πήγε με το σκάφος της για μια διήμερη εκδρομή. Πήρε μαζί της μερικά κουτάκια αναψυκτικών τα οποία και άφησε στο ψυγείο του σκάφους. Την δεύτερη ημέρα της εκδρομής την μετέφεραν επειγόντως στο νοσοκομείο απευθείας στην εντατική μονάδα. Πέθανε δύο ημέρες αργότερα...
    Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι πέθανε από λεπτοσπείρωση * (Leptospirosis). Μετά από διάφορες εξετάσεις βρήκαν ότι τα κουτάκια των αναψυκτικών είχαν μολυνθεί από ούρα αρουραίων, ίχνη των οποίων βρέθηκαν αποξηραμένα στο στόμιο των κουτιών και τα οποία περιέχουν επικίνδυνα τοξικά και άλλες δηλητηριώδες ουσίες. Προφανώς η άτυχη γυναίκα δεν χρησιμοποίησε ποτήρι ή καλαμάκι για να καταναλώσει το αναψυκτικό της, αλλά το ήπιε
απευθείας από το κουτί.
    Τα κουτιά των αναψυκτικών συνήθως αποθηκεύονται σε αποθήκες και στη συνέχεια μεταφέρονται με φορτηγά στα σημεία πώλησης όπου και τοποθετούνται στα ψυγεία ή ράφια καταστημάτων, χωρίς ασφαλώς να πλένονται. Μελέτες της NYCU, έδειξαν ότι η επιφάνεια των κουτιών αυτών, είναι πιο μολυσμένα και από δημόσιες τουαλέτες, γεμάτο από μικρόβια και βακτηρίδια.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: λοιπόν, πλένετε καλά τα κουτάκια των αναψυκτικών πριν τα βάλετε στο στόμα σας και ίσως έτσι προλάβετε δυσάρεστα επακόλουθα ακόμη και το θάνατο.
    * Πληροφορίες για την ασθένεια Λεπτοσπείρωση:
Όπου υπάρχουν στάσιμα νερά και ερχόμαστε σε επαφή με αυτά ή υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας ποντικών ή άλλων τρωκτικών, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή μετάδοσης της ασθένειας λεπτοσπείρωση.
Το μικρόβιο εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της πεπτικής οδού καθώς και από το δέρμα. Μπορεί να διαπεράσει το υγιές δέρμα αλλά η δίοδος διευκολύνεται όταν υπάρχουν μικροδιαβρώσεις στο δέρμα.
Η ασθένεια είναι ιάσιμη. Στα πρώτα στάδιά της έχει παρόμοια συμπτώματα με αυτά της γρίπης.

Μέτρα πρόληψης:

* Μην βάζεις τίποτα στο στόμα που το έχεις πιάσει με ακάθαρτα χέρια, ακόμα και το τσιγάρο. Πριν από το γεύμα καλή καθαριότητα των χεριών.
* Φόρα προστατευτικά γάντια ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση άμεσης επαφής με το μικρόβιο.
* Πριν αρχίσεις τη δουλειά κάλυψε τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος με αδιάβροχα ρούχα.
* Εάν κατά τη διάρκεια της εργασίας σου κοπείς σε χώρους όπου το νερό είναι πιθανώς μολυσμένο ή σε δαγκώσει κάποιο τρωκτικό, πρέπει να επισκεφθείς αμέσως γιατρό.

Αναδημοσίευση από το Blog, alatzias.

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Πάργα γιορτή λαδιού.

   Σε ένα μικρό ελαιώνα μετατράπηκε την Κυριακή η παραλία της Πάργας η οποία φιλοξένησε την πρώτη γιορτή λαδιού με διοργανωτές τους πολιτιστικούς συλλόγους Πάργας, τον Δήμο και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πρέβεζας .
   Οι χιλιάδες επισκέπτες δοκίμασαν παραδοσιακά εδέσματα παρασκευασμένα με λάδι ενώ η ορχήστρα «Ακριόνιοι» έπαιξε αφιλοκερδώς μουσική.
   Ο Δήμαρχος Πάργας Σπύρος Πηγής δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του κόσμου ευχαριστώντας όλους όσοι συμμετείχαν στην διοργάνωση της γιορτής,
   Ο Μιχάλης Ιωάννου μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς επεσήμανε ότι η «εξοικείωση» των προϊόντων της ελιάς και του λαδιού που παράγει η περιοχή με επισκέπτες από όλο τον κόσμο αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την Πάργα.«Ευελπιστούμε οι επισκέπτες μας να μεταφέρουν στην πατρίδα τους τις γεύσεις που δοκίμασαν σήμερα» κατέληξε ο κ.Ιωάννου ευχαριστώντας όλοι όσοι βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η ξεχωριστή αυτή βραδιά.

Κείμενο από τη σελίδα, pamepreveza.

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

1η γιορτή λαδιού στην Πάργα.

   To σήμα κατατεθέν της περιοχής τους που δεν είναι άλλο από το εκλεκτό λάδι θα παρουσιάσουν στους επισκέπτες οι φορείς του Δήμου Πάργας. Η γιορτή Λαδιού θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 22 Αυγούστου στην παραλία της Πάργας με την συμμετοχή του Αγροτικού Συλλόγου Αγιάς και την στήριξη της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πρέβεζας, της Δημοτικής Αρχής, του Λιμενικού Ταμείου κα άλλων Συλλόγων. Στόχος είναι οι εκατοντάδες ελληνες και ξένοι τουρίστες που αυτή την εποχή παραθερίζουν στην Πάργα να γνωρίσουν το εκλεκτό προιόν και θα έχουν μάλιστα την ευκαιρία να το γευτούν αφού η ΕΑΣ Πρέβεζας θα διαθέσει δωρεάν μπουκάλια με λάδι. Την εκδήλωση , η οποία θα ξεκινήσει με τη δύση του ήλιου, θα πλαισιώσει μουσικά η Ορχήστρα Ακριόνιοι των Βασίλη Δόση και Βαγγέλη Σκάρπου η οποία αφιλοκερδώς προσφέρθηκε να συνδράμει την γιορτή. Στόχος των διοργανωτών είναι η πρώτη αυτή γιορτή να αποτελέσει θεσμό και να πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στην Πάργα.

Αναδημοσίευση από το blog anthousa-news.

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Πάργα δεκαπενταύγουστος.


   Πλημμύρισε από τουρίστες εχθές Κυριακή ανήμερα του δεκαπενταύγουστου η Πάργα. Όλοι μαζί γιόρτασαν την κοιμήση της Παναγίας και παρακολούθησαν την καθιερωμένη αναπαράσταση της επιστροφής των Παργινών στα πάτρια εδάφη το Φεβρουάριο του 1913 που γίνετε κάθε χρόνο. Η Παργινοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους όταν οι Άγγλοι (ήταν από τους τελευταίους που είχαν την Πάργα υπό την προστασία τους) την πούλησαν στον Αλί Πασά το 1819. Για 94 χρόνια η Πάργα ήταν στα χέρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Με τον ερχομό των Τούρκων οι περισσότεροι Παργινοί έφυγαν από την Πάργα για τα νησιά του Ιόνιου, παίρνοντας ακόμα και την στάχτη από τα κόκαλα των προγόνων τους που έκαψαν στην αυλή του ιερού ναού των Αγίων Αποστόλων. Επέστρεψαν μετά την απελευθέρωση της πόλης από των Ελληνικό Στρατό. Μετά την λειτουργία για την κοίμηση της Θεοτόκου στο νησάκι, η αναπαράσταση τελείωσε με την βαρκαρόλα, πολλά πυροτεχνήματα, και τραγούδια στην άγκυρα της Πάργας. Διαβάστε για την φυγή των Πάργινων εδώ.

Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

Οι πρίγκιπες της Αγγλίας στην Πάργα.

    «…Το Ιόνιο επέλεξαν για τις διακοπές τους οι πρίγκιπες William και Harry, που έφτασαν στη χώρα μας υπό άκρα μυστικότητα! Παρόλο που οι περισσότεροι διάσημοι επέλεξαν αιγαιοπελαγίτικο αέρα, τα δύο αδέρφια «ψήφισαν» Ιόνιο. Αφού έφτασαν στην Ελλάδα αεροπορικώς, επιβιβάστηκαν σε πολυτελή θαλαμηγό έβαλαν πλώρη για την Πάργα. Μαζί με μεγάλη παρέα χαλάρωσαν και διασκέδασαν, ενώ σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star πέρασαν όλη τους τη μέρα στα καταγάλανα νερά της Πάργας κάτω από τον καυτό ήλιο της Ελλάδας, που δεν τον έχουν και «πρόχειρο» εκεί στην Βρετανία. William και Harry επισκέφθηκαν επίσης τους Παξούς, ενώ τελευταίος σταθμός της κρουαζιέρας τους ήταν η Κέρκυρα, όπου δοκίμασαν τις ικανότητές τους και στα θαλάσσια σπορ. Πλέον, οι δύο πρίγκιππες βρίσκονται στην πατρίδα τους…»

Αναδημοσίευση από το Blog, korfiatis.

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   «ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ ΩΣ ΕΝΑΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ Κ ΕΧΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΧΝΟΣ.ΕΧΩ ΦΤΑΣΕΙ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΡΕΛΑΣ.ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΔΕΗ ΜΕ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΟ ΖΕΝΙΘ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Κ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΜΑΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΟΙ ΚΡΙΣΗ ΧΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΛΩΝ Κ Ο ΜΗΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.
   ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΤΗΝ ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΜΑ ΠΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΧΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΕΟΣ ΑΛΛΟΙ ΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ?Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΗΤΑΝ ΜΙΑ 'ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΗ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ'ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΕΗ.ΕΚΕΙ ΤΟ ΕΦΤΑΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ.ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑ ΣΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΚΕΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΙΓΟΥΡΟΥΣ ΠΑΧΥΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΟΣΗ ΒΙΑΣΥΝΗ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΡΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ?ΜΗΠΟΣ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ Η ΜΗΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΑ 80.000 ΕΥΡΩ?ΕΜΕΙΣ ΑΠΛΑ ΡΩΤΑΜΕ.
   ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Κ ΞΕΝΩΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΤΟΠΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΗ Η ΔΕΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ.ΖΗΤΑΜΕ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΜΕΣΩ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ.ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ.ΟΠΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΗΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ,ΜΑ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΛΩΔΙΟ.ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ.ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
   ΚΛΕΙΝΩ ΜΕ ΑΥΤΟ.ΟΙ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΗ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΤΣΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΗ ΔΗΛΑΔΗ.ΕΓΩ ΘΑ ΚΑΝΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΜΑΚΑΡΙ ΤΟΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟ ΔΝΤ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΩ ΧΕΡΙ ΟΙ ΞΕΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΜΕ ΦΩΣ.
   ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥΓΚΑΝΤΑ.ΣΥΓΝΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΝΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
   ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Κ ΑΥΡΙΟ ΑΥΤΗ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΑΣ ΟΠΛΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ.ΑΣ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ »

Αναδημοσίευση από τη σελίδα, tromaktiko.

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Σεισμός στην Παραμυθιά.

   Μία ακόμα σεισμική δόνηση σημειώθηκε της 12:46, κοντά στο χωριό Ξηρόλοφος περίπου 7 χιλιόμετρα νότια της παραμυθίας, στο νόμο Θεσπρωτίας. Το μέγεθος του σεισμού ήταν από 4,2 έως 4,7 με εστιακό βάθος από 2 έως 15 χιλιόμετρα, ανάλογα από ποιο σταθμό το διαβάσετε (Δεν έχουν τέλος οι διαφορές των μεγεθών από τα διάφορα γεωδυναμικά ινστιτούτα). Της τελευτές τέσσερις ημέρες έχουν σημειωθεί στην ίδια περιοχή περίπου δεκατέσσερις σεισμικές δονήσεις, η σημερινή ήταν η μεγαλύτερη, και έγινε αισθητή και στην ευρύτερη περιοχή της Πάργα. Καμιά ανησυχία δεν υπάρχει εκφράζουν οι σεισμολόγοι και το φαινόμενο παρακολουθείτε.

Στη φωτογραφία η καταγραφή του σεισμού από τον σεισμογράφο της Σαγιάδας.

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Η άμμος κρύβει πολλούς κινδύνους.

Τα (επικίνδυνα) μυστικά της άμμου.

   «...Η άμμος κρύβει πολλούς κινδύνους. Οι μύκητες και οι ιοί, όπως αυτός των ανθρώπινων θηλωμάτων (ΗΡV) ο οποίος ευθύνεται για την εμφάνιση της μυρμηγκιάς, αποικούν στην άμμο και αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας μπορούν να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Βέβαια η άμμος έχει και ευεργετικές ιδιότητες. Οχι μόνο εκείνες που προκύπτουν από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία. Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια του δέρματος, διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος και του λυμφατικού υγρού και καταπολεμά την κυτταρίτιδα. Και σε αυτή την περίπτωση όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην πάει άμμος σε ευαίσθητες περιοχές.
   Σύμφωνα με τον μαιευτήρα χειρουργό γυναικολόγο κ. Χ. Χηνιάδη, η άμμος δεν είναι βρώμικη, έτσι όπως τη φανταζόμαστε. Είναι πιο καθαρή από το χώμα, δεν είναι όμως και... αποστειρωμένη. «Οταν μια γυναίκα ή ένας άνδρας- και οι άνδρες παθαίνουν ουρολοιμώξεις,όχι όμως τόσο συχνά όσο οι γυναίκες διότι έχουν πιο μακριά ουρήθρα- κάθονται στην άμμο με βρεγμένο μαγιό σημειώνονται συνθήκες υψηλής υγρασίας, κάτι το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ενας από τους βασικούς μικροοργανισμούς είναι ο μύκητας,δηλαδή η μούχλα.Γι΄ αυτό όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα πρέπει να αλλάζουμε αμέσως μαγιό» εξηγεί ο κ. Χηνιάδης. Οπως επισημαίνει, τα παιδιά, ιδίως τα κοριτσάκια, δεν πρέπει να τα αφήνουμε να παίζουν γυμνά στην άμμο.
   Την ίδια άποψη έχει η δερματολόγος αφροδισιολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Κατερίνα Λαμπρινοπούλου. Οπως σημειώνει, καλό είναι να μην καθόμαστε κατευθείαν στην άμμο, αλλά να στρώνουμε ψάθα και πάνω σε αυτή μια πετσέτα. Επειδή όμως είναι δύσκολο να περιορίσουμε τα παιδιά, μπορούμε να τους φορέσουμε ένα μπλουζάκι και βερμούδα ενώ παίζουν στην άμμο. Αλλωστε, ένα ελαφρό ντύσιμο είναι μια επιπλέον προστασία των παιδιών από την ηλιακή ακτινοβολία.

Πώς θα (το)καταλάβετε
   Οι πιο συνηθισμένες ιώσεις που είναι δυνατόν να κολλήσουμε μέσω της άμμου είναι οι μυρμηγκιές και ο ιός της μολυσματικής τερμίνθου. «Και τους δύο ιούς φέρουν άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είτε δεν το γνωρίζουν ή δεν δίνουν σημασία,μολύνοντας άλλα άτομα» τονίζει η κυρία Λαμπρινοπούλου. Οπως αναφέρει, οι μυρμηγκιές μπορούν να εμφανιστούν σε όλο το σώμα, από το πρόσωπο ως τις πατούσες, και μοιάζουν με μικρές ελιές οι οποίες έχουν το χρώμα του δέρματος. Μπορεί το χρώμα να είναι και ανοικτό καφέ. Στις πατούσες όμως οι μυρμηγκιές εμφανίζονται σαν μαύρα στίγματα. «Οποιος έχει προβληθεί από μυρμηγκιά στην περιοχή της πατούσας το καταλαβαίνει διότι νιώθει πόνο,σαν να έχει πατήσει κάτι αιχμηρό και να έχει μπει ξένο σώμα» διευκρινίζει.
   Η μολυσματική τέρμινθος μοιάζει με σπυράκια που έχουν «άσπρο κεφαλάκι». «Ορισμένες φορές νομίζουμε ότι πρόκειται για μόλυνση από σταφυλόκοκκο.Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ τα σπυράκια που οφείλονται στον σταφυλόκοκκο σπάνε εύκολα,οι βλάβες της μολυσματικής τερμίνθου δεν σπάνε. Επίσηςτο περιεχόμενό τους δεν είναι υγρό, αλλά μια στερεή άσπρη μπαλίτσα» εξηγεί η κυρία Λαμπρινοπούλου.
   Σε ό,τι αφορά τους μύκητες, χωρίζονται σε ανθρωπόφιλους, γεώφιλους και ζωόφιλους. Οι πρώτοι είναι αυτοί που μεταδίδονται μεταξύ ανθρώπων, οι γεώφιλοι αυτοί που υπάρχουν στο έδαφος, άρα και στην άμμο, και οι ζωόφιλοι είναι αυτοί που μεταφέρονται μέσω των ζώων (τα ζώα είναι ενδιάμεσος ξενιστής).    Και οι τρεις προκαλούν μυκητιάσεις τόσο του δέρματος όσο και των νυχιών, ενώ στα παιδιά μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και μυκητίαση του τριχωτού της κεφαλής, δημιουργώντας περιοχές χωρίς τρίχες. Στο δέρμα η θεραπεία για την αντιμετώπιση μυκητιάσεων μπορεί να ολοκληρωθεί εντός δύο εβδομάδων. Αντιθέτως στο τριχωτό της κεφαλής και στα νύχια οι θεραπείες είναι μακροχρόνιες.
Οι κόκκοι, τέλος, είναι μικροοργανισμοί με κυριότερο εκπρόσωπο τον σταφυλόκοκκο.    Αυτό που συνήθως προκαλεί, είναι μολυσματικό κηρίο το οποίο εμφανίζεται κυρίως στα παιδιά. Η νόσος είναι πολύ μολυσματική, μεταδίδεται με την επαφή, και «προχωρεί» εύκολα σε όλο το σώμα. Ο σταφυλόκοκκος δίνει «το παρών» με ένα σπυράκι, το οποίο έχει διαφανές υγρό και σπάει γρήγορα. Το «κεφαλάκι» έχει το χρώμα του μελιού.»

Αναδημοσίευση από το Blog, otwnagrafwn.

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Ληστεία σε τράπεζα στην Πάργα.

   Ληστεία στην Εθνική τράπεζα της Πάργας έγινε πριν μισή ώρα.
Οι λίστες ήταν δυο αγνώστου εθνικότητα για την ώρα, με γάντια στα χέρια και χωρίς κράνη οι κουκούλες, αλλά με λευκά καπελά και γυαλιά ηλίου. Ο ένας περίμενε έξω από την τράπεζα με μια μεγάλου κυβισμού μοτο-κρος μηχανή χρώματος μαύρου, και ο δεύτερος πέρασε μέσα στην τράπεζα, που με την απειλή κάποιου ‘’όπλου,, απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό από του δυο ταμίες. Η τράπεζα θα παραμείνει κλειστή, οι ληστές καταζητούνται από την αστυνομία Πάργας.

Μην ξεχνάς το Ναγκασάκι.

9 Αυγούστου 1945, πριν 65 χρόνια.
Οι πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου, σήμερα.

«...Οι επίσημες και ανεπίσημες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου σήμερα και τα οπλοστάσια τους, έχουν ως εξής:

    ΗΠΑ: Σύμφωνα με τη νέα συνθήκη, που διαδέχεται τη συμφωνία START του 1991, οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα περιορίσουν τον αριθμό των επιχειρησιακών πυρηνικών κεφαλών σε 1.550, 30% λιγότερες σε σχέση με τη Συνθήκη της Μόσχας του 2002. Η συμφωνία που θα υπογραφεί την ερχόμενη Τρίτη, δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν την έγκριση από τα νομοθετικά σώματα των δύο κρατών.Σύμφωνα με τη συμφωνία START, τον Ιανουάριο του 2009 η χώρα διέθετε 5.200 πυρηνικές κεφαλές και 2.700 επιχειρησιακά λειτουργικές κεφαλές. Η Συμφωνία της Μόσχας του 2002, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, αναφέρει ότι κάθε χώρα οφείλει να μειώσει τις πυρηνικές τις κεφαλές σε 1.700 – 2.200, μέχρι το 2012.

    Ρωσία: Υπολογίζεται ότι διαθέτει περίπου 14.000 πυρηνικά όπλα, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας START 1, το ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο μειώθηκε σε περίπου 3.900 τον Ιανουάριο του 2009.

    Γαλλία: Η Γαλλία είναι μέλος της Συνθήκης Μη Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων (NPT) από το 1992. Το 2008, ο πρόεδρος Σαρκοζί ανακοίνωσε ότι η χώρα θα εγκαταλείψει το πυραυλικό οπλοστάσιο υποβρυχίων, ενώ θα μειώσει και το οπλοστάσιο των πυραύλων αέρος κατά ένα τρίτο. Τον Σεπτέμβριο του 2008, η χώρα είχε ήδη μειώσει το οπλοστάσιο της στις 300 πυρηνικές κεφαλές.

    Βρετανία: Το πυρηνικό της στοκ αποτελείται από λιγότερες από 200 στρατηγικές και «υπό-στρατηγικές» κεφαλές σε τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων. Δεδομένου του παροπλισμού των δύο υποβρυχίων το 2024, η Βρετανία θα προχωρήσει στο σχεδιασμό μιας νέας κλάσης που θα αντικαταστήσει τα πυρηνικά εξοπλισμένα υποβρύχια.

    Κίνα: Υπολογίζεται ότι διαθέτει περίπου 250 στρατηγικά και τακτικά πυρηνικά όπλα, αλλά και επαρκή αποθέματα υλικών για να παράγει περισσότερα, εφόσον χρειαστεί Η χώρα προσχώρησε στη Συμφωνία NPT το 1992 ως πυρηνική δύναμη. Η Κίνα έχει δεσμευτεί να μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον μη πυρηνικών δυνάμεων.

    Βόρεια Κορέα: Η Β. Κορέα υποσχέθηκε να διακόψει το πυρηνικό της πρόγραμμ ατο 2005, ωστόσο μετά καταπάτησε τη συμφωνία, πραγματοποιώντας πυρηνικές δοκιμές τον Οκτώβριο του 2006 και τον Μάιο του 2009. Έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στις εξαμερείς συνομιλίες με τη Νότια Κορέα, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Ρωσία κι τις ΗΠΑ για τον περιορισμό των πυρηνικών της σχεδίων. Ειδικοί πιστεύουν ότι η Βόρεια Κορέα, που αποσύρθηκε από τη Συμφωνία NPT τον Ιανουάριο του 2003, έχει παράγει πλουτώνιο που θα μπορούσε να παράγει έξι με οκτώ βόμβες.

    Ινδία: Έχει επίσημα αυτό-διακηρυχθεί πυρηνική δύναμη. Θεωρείται ότι το Νέο Δελχί έχει παράγει πλουτώνιο αρκετό για την κατασκευή τουλάχιστον εκατό πυρηνικών κεφαλών. Έκθεση διεθνούς επιτροπής του 2007, υπολόγισε ότι η χώρα διαθέτει ήδη 50-60 πυρηνικές κεφαλές.

Πακιστάν: Το Πακιστάν πιστεύεται ότι έχει συγκεντρώσει περίπου 580-800 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αρκετού για την παραγωγή 30-50 βομβών. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, η Κίνα βοήθησε το Πακιστάν μέσω της παροχής υλικών αλλά και τεχνογνωσίας. Ανησυχία προκαλεί πάντως το γεγονός ότι η χώρα αδυνατεί να αποτρέψει επιθέσεις ακόμη και σε φυλασσόμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Μη αναγνωρισμένες πυρηνικές δυνάμεις

    Ισραήλ: Θεωρείται ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, ενώ το ίδιο ακολουθεί μια τακτική αμφισημίας. Σύμφωνα με υπολογισμούς για τη δυνατότητα παραγωγής πλουτωνίου της χώρας, το Ισραήλ έχει περίπου 100-200 προηγμένες πυρηνικές συσκευές. Επίσημα, έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να γίνει η πρώτη χώρα που θα εμφανίσει πυρηνικά όπλα μεταξύ των χωρών της Μέσης Ανατολής.

    Ιράν: Μέχρι το 1970, το Ιράν ήταν μη-πυρηνικό μέλος της Συμφωνίας NPT. Εφαρμόζει πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, που η χώρα δηλώσει ότι χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας. Οι δυτικές δυνάμεις θεωρούν ότι το Ιράν προσπαθεί να αναπτύξει τα μέσα κατασκευής ατομικών βομβών, ενώ τελεί υπό κυρώσεις από τον ΟΗΕ λόγω της άρνησης του να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Αμερικανών αναλυτών, το Ιράν μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας...»

Αναδημοσίευση από τη σελίδα, portal.kathimerini.
Φωτογραφία από τη σελίδα, english.illinois.

Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

Κυκλοφοριακό ‘‘μπάχαλο,, στην Πάργα.

««Αλάρμ» ή αλλιώς σύστημα φωτεινού συναγερμού

    Είναι ευρύτατα αποδεκτό πως οι έλληνες δεν γνωρίζουν πραγματική οδήγηση. Όχι από τεχνικής πλευράς, εκεί τα πάνε αρκετά καλά, αλλά κυρίως δε γνωρίζουν τους κανόνες, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως δεν έχουν και τους τρόπους και την παιδεία να αντεπεξέλθουν στις όποιες καταστάσεις βρεθούν κατά την διάρκεια της επαφής τους με το αυτοκίνητο. Αυτό σίγουρα δεν οφείλεται σε κάποια ανικανότητα από πλευράς τους, οφείλεται στη νοοτροπία («δε βαριέσαι, όλοι έτσι κάνουν», «και τι έγινε που προσπέρασα από δεξιά;», «εντάξει, πάω αντίθετα, αλλά τώρα τον μονοδρομήσανε, που να το ξέρω», κ.τ.λ.) και στο σύστημα που αφ’ ενός δεν τους εξοπλίζει με τα παραπάνω καθώς και δεν τους διορθώνει όταν σφάλλουν .
    Αυτό το γνωρίζετε, και, δυστυχώς, ίσως και εσείς να σκέφτεστε παρομοίως ή εντάσσετε τον εαυτό σας στους «μάγκες» που απλά επιλέγουν να τα παραβλέψουν. Θα αναφερθώ σε ένα ιδιαιτέρως συχνό, σπανίως επικίνδυνο, αλλά μονίμως εκνευριστικό και κουραστικό, λάθος των ελλήνων οδηγών: Τη χρήση των «αλάρμ» ή αλλιώς Συστήματος φωτεινού συναγερμού.

Τα αλάρμ τα χρησιμοποιούμε όταν:

    · Το αυτοκίνητο μας έχει ακινητοποιηθεί από μηχανική βλάβη.
Μετακινούμε το αυτοκίνητο μας με μικρή ταχύτητα, λόγω μηχανικής βλάβης.
    · Μεταφέρουμε με το όχημα μας άτομα που χρειάζονται άμεση ιατρική περίθαλψη.
    · Φρενάρουμε απότομα, λόγω ξαφνικού μποτιλιαρίσματος σε δρόμους που αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες.
    · Όταν ο οδηγός σχολικού λεωφορείου, κάνει επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών.

Τα αλάρμ ΔΕΝ τα χρησιμοποιούμε:

    · Όταν θέλουμε να παρκάρουμε δεξιά ή αριστερά. Γι’ αυτό ανάβουμε το αντίστοιχο φλας.
    · Όταν εγκαταλείπουμε το αυτοκίνητο μας στην μέση του δρόμου για οποιονδήποτε λόγο. Απλά δεν το κάνουμε ποτέ αυτό.»

Ως πότε! ρε παιδιά, για διακοπές πάτε όχι για πόλεμο.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα, lalos-driving.

Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

Το έθιμο Του Σωτήρος.

   Πανηγυρικά γιορτάστηκε χθές η Μεταμόρφωση Του Σωτήρος Χριστού στην Πάργα. Μετά την λειτουργία που τελέστηκε στον παλαιό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, βάση παλαιού εθίμου, η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που βρίσκεται σε αυτό το Ναό, μεταφέρθηκε με λιτανεία μέσω θαλάσσης με βάρκες, στο εκκλησάκι της Παναγίας που βρίσκεται στο νησάκι της Πάργας.
   Η εικόνα της Θεοτόκου θα μείνει στο νησάκι , όπου θα γιορταστεί το δεκαπενταύγουστο και θα επιστρέψει στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στις 29 Αυγούστου. Πλήθος πιστών ακολούθησαν την λιτανεία της εικόνας μέχρι το νησάκι, που συνοδεύονταν από την Φιλαρμονική του Δήμου Λούρου.
   Η μεταφορά της εικόνας στο νησάκι γίνεται , γιατί όπως αναφέρει η παράδοση πριν από πολλά χρόνια που η πόλη της Πάργας ήταν ψηλά στο οροπέδιο του βουνού Μπετσοβολιό (τώρα αναφέρεται σαν θέση παλιόπαργα), την ημέρα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού ένας βοσκός που είχε τα ζωντανά του στην θάλασσα βρήκε την εικόνα της Παναγίας στο νησάκι και την μετέφερε στην Πάργα. Και η εικόνα με θαυματουργό τρόπο ξαναγύρισε από την Παλιόπαργα και πάλι στο νησάκι. Εκεί στο σημείο που βρέθηκε, χτίστηκε εκκλησία στο όνομα της Παναγίας, και από τότε κάθε τέτοια εποχή η εικόνα μεταφέρεται με λιτανεία στο νησάκι της παναγίας.

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

Προσοχή της μέρες του καύσωνα.

Οδηγίες προστασίας σε περίπτωση που έχουμε καύσωνα από την γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας.
    *Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία. Παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη αποφεύγοντας τους χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.
    *Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.
    *Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Φορέστε καπέλο ή άλλο κάλυμμα από φυσικό υλικό, που να επιτρέπει καλό αερισμό του κεφαλιού.
    *Προτιμήστε τα ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά και περιορίστε τα λιπαρά. Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν η εφίδρωση είναι έντονη, τότε συστήνεται η πρόσθετη λήψη αλατιού για να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό. Επίσης, συνιστάται να αποφεύγονται τα οινοπνευματώδη ποτά.
    *Συνιστώνται πολλά χλιαρά ντους κατά την διάρκεια της ημέρας. Καλό θα είναι επίσης να τοποθετούνται υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό, σαν προστατευτικά μέτρα.Επίσης, συστήνεται η χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών, που προστατεύουν τα μάτια από την έντονη αντανάκλαση του ήλιου.
    *Τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ) θα πρέπει να συμβουλευτούν το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών, κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα, όσοι παίρνουν φάρμακα, πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία, επειδή μερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος.
    *Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με διάφορα μέσα συγκοινωνίας, κατά τη διάρκεια της υψηλής ζέστης.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα, gscp.gr

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Έργα από ενιαίο σύρμα.

Απόστολος Πετρίδης
«Έργα και σκέψεις από ενιαίο σύρμα.

   Ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι του στον κόσμο της σκέψης, της φιλοσοφίας, της Τέχνης από τη γενέτειρά του, την Πάργα. Βρέθηκε στην Αθήνα το 1954, γράφτηκε σε νυκτερινό γυμνάσιο και έδωσε εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου απερρίφθη ως… ανεπίδεκτος μαθήσεως. Πέρασε, όμως, ο διπλανός του που έλαβε μέρος στις εξετάσεις διότι ήθελε να πάρει αναβολή από τον στρατό! Το 1983 παρουσίασε για πρώτη φορά τα αγάλματα από ενιαίο σύρμα. Ανακάλυψε και αναγνώρισε την τέχνη του η αξέχαστη Νόρα Σταματιάδου, σπουδαία αρχιτέκτων και γκαλερίστα, ενώ ο Δημήτρης Πιερίδης υπήρξε ο πρώτος που αγόρασε ένα έργο του σε φυσικό μέγεθος. Εκτοτε, ο γλύπτης Απόστολος Πετρίδης παραμένει ο μοναδικός δημιουργός έργων από ενιαίο σύρμα.
   Αυτόν τον καιρό, παρουσιάζει τα έργα του, υπό τον γενικό τίτλο «Μαθητευόμενοι Αγγελοι», στον Εικαστικό Κύκλο (Καρνεάδου 20). Μια έκθεση από παλιά και νέα έργα, αφιερωμένη στη μνήμη της Νόρας Σταματιάδου. Αφορμή για να διατυπώσει μερικές από τις «αλήθειες» του. Ως απαντήσεις σε μερικά ερωτήματα, που μοιάζουν αυτονόητες, αλλά δεν είναι: Τι είναι ένα έργο τέχνης; Κατά τον Πετρίδη, ένα έργο τέχνης είναι κάτι το θαυμαστό, που δεν μπορεί να δημιουργήσει οποιοσδήποτε. Αλλά, σημειώνει, κάποια στιγμή θεωρήθηκε πως οτιδήποτε μπορεί να είναι έργο τέχνης, αρκεί να γίνεται θόρυβος γύρω από το όνομα του καλλιτέχνη, να γράφουν οι δημοσιογράφοι και να αγοράζει ο κόσμος.
   Ένα άλλο ερώτημα σχετίζεται με την τιμή των έργων τέχνης. Ο δημιουργός των «μαθητευομένων αγγέλων» πιστεύει πως η αγορά ενός έργου τέχνης αποτελεί ένα είδος πολυτέλειας, διότι δεν πρόκειται για αγαθό πρώτης ανάγκης. Από την άλλη πλευρά όμως, λέει, και η πολυτέλεια μπορεί να είναι είδος ανάγκης. Ναι, αλλά αν η τιμή είναι απαγορευτική; Πώς ορίζεται η αξία, η τιμή ενός έργου τέχνης;
   Ο ίδιος εγκαινιάζει ένα δικό του σύστημα: Ζητεί από τους επίδοξους αγοραστές των έργων του να προτείνουν αυτοί την τιμή, με βάση τις δυνατότητές τους. Και υποστηρίζει πως θα προτιμούσε να δώσει ένα έργο του σε έναν μαθητή που θα έσπαγε τον κουμπαρά του για να το αποκτήσει, παρά σε κάποιον που θα πρόσφερε τριπλάσια χρήματα. Γιατί ένα έργο παίρνει αξία και από τη λαχτάρα κάποιου να το αποκτήσει…»

Αναδημοσίευση από τη σελίδα, apogevmatini.
Φωτογραφία από τη σελίδα, teleacademy.