Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2008

Η Πάργα και ο Κωνσταντίνος Κανάρης.

Συνέχεια της αναδημοσίευσης από την εφημερίδας ''Η ΠΑΡΓΑ'' για τα 145 χρόνια που ο Κων. Κανάρης επισκέφτηκε την γενέτειρα του Πάργα. Μέρος δεύτερο.
...2) Άλλο δημοσίευμα της εφημερίδας των Αθηνών <<ΕΣΤΙΑ>> της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1937.
<<Ο Πρόεδρος της Κοινότητος (και νυν Δήμαρχος) Πάργας κ. Αλέξανδρος Μπάγκας είχε την καλωσύνην να μου διαβιβάσει τηλεγραφικώς τας ευχαριστίας που Δήμου δια την εκ των επισήμων οικογενειακών αρχείων αποκάλυψιν της προγονικής εκ Πάργας καταγωγής του Εθνικού Ήρωος και παλαιού Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κων. Κανάρη. Δια του ιδίου δε τηλεγραφήματος με επληροφόρησεν ο κ. Μπάγκας ότι το Δημοτικόν Συμβούλιον αποφάσισε να τελέση την προσεχή Κυριακήν πάνδημον μνημοσυνών υπέρ της μνήμης του αθανάτου θαλασσομάχου, του οποίου η Πάργα υπήρξε η πρώτη πατρίς του. Το ανωτέρω τηλεγράφημα δίδει αφορμήν εις την συμπλήρωσιν του θέματος εκ της ιδίας πάντοτε αυθεντικής πηγής: Εκ των ανεκδότων σημειώσεων, δηλαδή, του ενδόξου πυρπολητού και του υιού του Αριστείδου, καθώς και των σχετικών παραδόσεων της οικογενείας Κανάρη, περί των οποίων ευγενώς, δια μακράς επιστολής του με κατέστησεν ενήμερο ο δισέγγονος του-Εθνικού Ήρωος Συνταγματάρχης κ. Κων. Θεμιστ. Κανάρης. Η γενομένη αποκάλυψις φυσικά δεν μετακινεί καθόλου την δόξα του Κανάρη, η οποία ήτο αποκλειστικώς Ψαριανή και ως τοιαύτη καθωρίσθη ήδη αμετακλήτως από την ιστορίαν, η ευκαιρία όμως της εκδηλώσεως της υπερηφάνειας των συμπολιτών της προγονικής πατρίδος του Κανάρη επιβάλλει και την αποκάλυψιν της αγνώστου έως τώρα προσωπικής επισκέψεώς του εις την Πάργαν κατά την άνοιξιν του 1863. Η επίσκεψις αύτη περί της όποιας γίνεται λόγος εις τας αυτοβιογραφικάς σημειώσεις του ναυάρχου, είναι ιστορικώς ενδιαφέρουσα, διότι τον Κανάρη συνώδευσε τότε, όπως γράφει ο ίδιος και ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Ηπειρώτης και αυτός την προγονικήν καταγωγήν, συνδεδεμένος μαζί του με παλαιούς φιλικούς και οικογενειακούς δεσμούς. Κατά την εποχήν εκείνην ο Κανάρης ήτο εντολοδόχος του Έθνους, Μέλος δηλ. της τριμελούς Επιτροπής (Κανάρης - Ζαΐμης - Γρίβας) εις την οποίαν η Β' των Ελλήνων Συνέλευσις, δια ψηφίσματός της έδωσεν εντολήν (Μάρτιος 1863) να μεταβή εις Κοπεγχάγην και να προσφέρει επισήμως το Ελληνικόν Στέμμα εις τον νεαρόν τότε πρίγκηπα της Δανιμαρκίας Γουλιέλμον - Γεώργιον Α' (τον Γκλύξμπουργκ). Η επιτροπή της συνελεύσεως, συνοδευομένη από τους συμβούλους της και υπασπιστάς της Σκουξέν, Δόσιον, Πικέρνην, Βρατσάνον, Μολάν, Γεώργιον Α. Μαυροκορδάτον και Τιμολέοντα Φιλήμονα διευθυνομένη εις Δανίαν, έφθασεν εις την Κέρκυραν κατά το απόγευμα της 2ας Απριλίου του 1863. Μόλις εγνώσθη η άφιξις της επιτροπής, ολόκληρος η πόλις της Κερκύρας ανεστατώθη από τον κοινόν ενθουσιασμών. Εκ των πρώτον δε έσπευσεν εις την παραλία ο παρεπιδημών τότε εν Κέρκυρα Αριστοτέλης Βαλαωρίτης μετά του Προέδρου του τοπικού συλλόγου της <<Αναγεννήσεως>>, Γουργουράκη, ενώ ταυτοχρόνως, ο Παδοβάς έσπευσε να προπαρασκευάση την λαϊκήν υποδοχήν εις την πόλιν.
Εις την παραλίαν ο Βαλαωρίτης συνηστήθη με τον αποβηβασθέντα πρώτον πολιτικόν αρχηγόν της Επιτροπής Θρασύβουλον Ζαίμην, παλαιόν φίλον και συμμαθητήν του.
Συγκεκινημένοι εξαιρετικά και η δύο, περιεπτύχθησαν αλλήλους και αντήλλαξαν αδελφικόν ασπασμόν.
Έπειτα ο Βαλαωρίτης και ο Γουργουράκης ανήλθον επί του ατμοπλοίου προς συνάντησις και των μελών της αποστολής.
Ο Βαλαωρίτης έως τα τελευταία χρόνια της ζωής του διηγείτο ότι η συνάντησίς του εκείνη μετά του Κων. Κανάρη του επροξένησε μίαν από τας σφοδρότερος συγκινήσεις του βίου του. Η συγκίνησις και τα δάκρυα έπνιγαν την φωνήν του ποιητού όταν εγονάτισεν εμπρός από τον δοξασμένον θαλασσομάχον και κατεφίλει τα χέρια του και εδέχετο την ευλογίαν του.
Κατόπιν απεβιβάσθηκαν όλοι και η Επιτροπή έτυχεν αποθεωτικής υποδοχής από μέρους του Κερκυραϊκού λαού, που είχε καταληφθή από πραγματικήν φρενίτιδα... Επανερχόμεθα τώρα εις τας αυτοβιογραφικός σημειώσεις του Κων/νου Κανάρη.
Εξ αυτών προκύπτει ότι η τριήμερος αναγκαστική παραμονή -δια λόγους αναμονής και επισκευής του ατμόπλοιου- εις την Κέρκυραν, έδωσε την ευκαιρίαν εις τον Κανάρην και Βαλαωρίτην της συντόμου εκδρομής εις την κοινήν προγονικήν πατρίδα των την Ήπειρον. Η επίσκεψις αύτη του ενδόξου θαλασσομάχου και του Βαλαωρίτη εις την Πάργα επραγματοποιήθη των 5ην Απριλίου του 1863. Περί αυτής γράφει ο ίδιος ο Κανάρης: <<... επωφελήβημεν της ευκαιρίας και μετέβημεν εις απίσκεψιν των πατρίδων μας (τούτε Βαλαωρίτον και εμού) των προγονικών εις την κατέναντι της Κερκύρας Ήπειρον, της λατρευτής Πάργας, της οποίας ανήλθομεν τον άναντι καλντεριμικόν δρόμον, όστις μου εθύμιζε τους παιδικούς χρόνους και τους αλλεπάλληλους αγώνας των προγόνων μου...>>.
Εις το σημείον αυτό των σημειώσεων του ναυάρχου, γίνεται λόγος και περί της ζωηράς συγκινήσεως που ησθανθησαν οι δύο Εθνικοί άνδρες όταν έφθασαν εις την τοποθεσίαν του παλαιού φρουρίου όπου ευρίσκετο ο προγονικός πύργος και η περίφημος εκείνη σπηλιά εκ της οποίας προήρχετο και το αρχικό επώνυμον (Σπηλιωτέας) της παλιός οικογενείας του Κανάρη.
Με τας ολίγας αυτάς αλλά αδράς γραμμάς, περιγράφει εις τας σημειώσεις του ο ένδοξος θαλασσομάχος του 21 Κων/νος Κανάρης την ιστορικήν με τον Βαλαωρίτην εκδρομήν του εις την πρώτην του προγονικήν πατρίδα την Πάργαν της Ηπείρου>>. Δημ. Γατόπουλος (1891-1956).
Εν τω μεταξύ μεσολάβησαν τα γεγονότα του Β' Παγκοσμίου πολέμου και η υπόθεση ατόνισε. Μερικά χρόνια αργότερα πέθανε και ο Γατόπουλος και ο κάτοχος του πολύτιμου αρχείου Κ.Θ. Κανάρης.
Φθάνουμε στις 18 Αυγούστου του 1963 που έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Πυρπολητή για τον εορτασμό της 100ετίας από την επίσκεψη στην προγονική του πατρίδα την Πάργα (5/4/1863 - 5/4 18/8/1963).
Πέρα από το τελετουργικό και θεαματικό μέρος των έξοχων πραγματικά εκδηλώσεων αξίζει να αναφέρουμε την ουσιώδη σημασίας συμμετοχή στις γιορτές της Κας Νίνας Κανάρη - Κλάψη και του γιού της Ιωάννου Κ. Κανάρη. Πρόκειται για τη σύζυγο και το γιό του μνημονευόμενου από τον Γατόπουλο συνταγματάρχη Κ.Θ. Κανάρη, κατόχου του πολύτιμου αρχείου, οι οποίοι έφθασαν στην Πάργα και βεβαίωσαν το γεγονός της καταγωγής.
Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έκανε ο Μιλτιάδης Κανάρης, δισέγγονος του θαλασσομάχου. Πρόκειται για τον Μιλτιάδη Αριστείδου Κανάρη που χάρισε στο Ιστορικό Μουσείο Αθηνών το <<επτάκαννο>> όπλο του Κων. Κανάρη. Το όπλο είχε χαρίσει στον Ήρωα το 1826 ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος ο Ι', που θαύμαζε τον Κανάρη για την ανδρεία και τα κατορθώματα του. (Ο Κάρολος υπήρξε φιλέλληνας και βοήθησε στην Επανάσταση). Το όπλο φέρει χαραγμένα τα αρχικά του. C.H.
Ο ημερήσιος εορτασμός έγραφε:
<<Η ιστορική, η πουλημένη αλλά αδούλωτη Πάργα, τιμώσα τον Ήρωα, τον Πυρπολητήν, το θρυλικόν τέκνο της Κων/νον Κανάρη, ο οποίος εγεννήθη εν αυτή κατά μήνα Σεπτέμβριο 1970 έτους, οργανώνει εις τας 18 Αυγούστου 1963 δια της Δημοτικής της Αρχής, Πανδήμους εορτάς επ' ευκαιρία συμπληρώσεως κατά το τρέχον έτος 100/ετίας από της επισκέψεώς Του εις την γενέτειραν και προγονικήν Του Πατρίδα (1863-1963) δια της τελέσεως των αποκαλυπτηρίων της προτομής Του...>>. κ.τ.λ..... Εν Πάργα τη 1η Αυγούστου 1963 Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Μπάγκας.

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2008

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης και η Πάργα.

Γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά του χρόνια στην Πάργα, όπως αναφέρει στο προσωπικό του ημερολόγιο.
145 χρόνια πέρασαν φέτος από την τελευταία επίσκεψη του Κων. Κανάρη από την γενέτειρα του Πάργα, της 5 Απριλίου 1863. Το 1973 ήρθαν στην δημοσιότητα από τον Πατρινό ιστορικό Δημήτρη Γατόπουλο τα αρχεία του Πυρπολητή Κωνσταντίνου Κανάρη. Συγκεκριμένα:
1) Δημοσίευμα στην εφημερίδα των Αθηνών <<Εστία>> της 14 Ιουλίου 1937 που στα ιστορικά της σημειώματα από τα <<Απομνημονεύματα του ίδιου του Κων/νου Κανάρη γράφει ο Δημ. Γατόπουλος τα εξής: << Το άνοιγμα των μνημονίων και ημερολογίων της οικογενείας Κων. Κανάρη και η αποκάλυψις άγνωστων έως τώρα στοιχείων περί της καταγωγής και της οικογενειακής προελεύσεως του ένδοξου θαλασσομάχου και πρωθυπουργού της νεωτέρας Ελλάδος Κων/νου Κανάρη, αποτελεί πράγματι ιστοριοδιφικών ευτύχημα. Την σχετικήν έρευνα οφείλομε εις των δισέγγονο του πυρπολητή Συνταγματάρχη κ. Κων. Θεμ. Κανάρην που έθεσεν ευγενώς εις την διαθεσίν μας τα κυριότερα αυθεντικά στοιχειά των οικογενειακών του αρχείων, μεταξύ των οποίων το προσωπικό ημερολόγιον του πυρπολητού. Εκ πάντων δε τούτων αποκαλύπτεται δια πρώτην φορά η προεπαναστατική ιστορία της οικογενείας Κων/νου Κανάρη, η δράσις αυτής και η συμμετοχή της εις την κινησίν του γένους κατά τους προπαρασκευαστικές χρόνους της Φιλικής Εταιρείας καθώς και το αρχαιότερο επώνυμο της από του 13ου αιώνος μ.χ τουλάχιστον. Πρέπει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενον του ημερολόγιου, με τας οικογενειακάς σημειώσεις του πυρπολητού έμενεν έως τώρα μυστικόν. Διότι ο δοξασμένος θαλασσομάχος είχε λογούς να απαγόρευση την κοινολόγησίν του, ιδίως προς αποφυγήν σχολίων και παρεξηγήσεων μεταξύ των νεωτέρων συμπατριωτών του Ψαριανών. Λέγομεν δέ (νεωτέρων συμπατριωτών του), επειδή εξ αυτού του προσωπικού ημερολογίου του προκύπτει, ότι ο Κων/νος Κανάρης δεν είχε γεννηθεί εις τα ψαρά, άλλ΄ εις την Πάργα της Ηπείρου κατά μήνα Σεπτέμβριον του 1790 και εγκατεστάθη μόνο κατά τους προεπαναστατικούς χρόνους εις τό νησί των Ψαρών. Με την βοήθεια λοιπόν, των ημερολογίων της οικογενείας Κανάρη, διευκρινίζεται ότι η νεοελληνική οικογένεια Κανάρη υπήρξε συνέχεια της παλαιοελληνικής οικογενείας Σπηλιωτέα, κλάδου και αυτής της προμεσαιωνικής οικογενείας CAPO DE SPILIA της οποίας τα μέλη, τιτλούχοι των Βενετών και Γενουησίων αρχόντων απαντώνται εν δράσει περί το 1200 μ.χ. Πάντως ως προπάππος του πυρπολητού Κανάρη φέρεται ο Νικόλαος Σπηλιωτέας. Εκ του υιού δε τούτου Θεμιστοκλέους έγεννήθη κατά το 1750 ο Νικόλαος Σπηλιωτέας, που είναι πατήρ του πυρπολητού Κων/νου Κανάρη και των αδελφών του Περικλέους, Γενικού Εφόρου της Στερεάς Ελλάδος και Δημοσθένους Κανάρη. Ο πυρπολητής Κων. Κανάρης ήτο ο υστερότοκος υιός του Νικολάου Σπηλιωτέα, εγκατεστάθη δε με την οικογένειάν του από μικρό παιδί 15 ετών εις τα Ψαρά όπου κατά την συνήθειαν της παλαιάς εποχής επεκράτησε το Ψαριανό παρατσούκλι του Κανάρη. Κατά τον ίδιον τρόπο μετωνομάσθη και ο εγκατασταθείς εις τα Ψαρά εκ Πάργας (άξιος συμπολεμιστής του Κανάρη) Ιωάννης Δημουλίτσας εις Πατατούκον. Περί του νεοτέρου επώνυμου του ενδόξου θαλασσομάχου Καν-Άρης ή Κανάρ (εκ του Καναρίνι) ο υιός του Αριστείδη Κων. Κανάρης (ο φονευθείς κατά τα ταραχώδη γεγονότα της δευτέρας μεσοβασιλείας, παρά την σημερινήν λεωφόρον Ηρώδου του Αττικού, αξιωματικός), γράφει εις το ημερολόγιον του: <<...απεκλήθη ο πατήρ μου Κάν-Άρης ή Κανάρης, λόγο τον μειλιχίου και σώφρονος χαρακτήρος του διότι αν και ριψοκίνδυνος, πολεμικός και αποφασιστικός, ενεργεί πάντοτε κατόπιν περισκέψεως...>>.
Δια της προεπαναστατικής δράσεώς του ο νεαρός Σπηλιωτέας, επιβληθείς εις τα Ψαρά και φέρων το νέο επώνυμων Κανάρης, δόξασε τη νέα του πατρίδα δια των πολεμικών του κατορθωμάτων.
Προηγουμένως όμως συνεδέθη δια του δεσμού του γάμου με την ωραίαν αρχοντοπούλα των Ψαρών Δέσποινα Μανιάτη με την οποίαν έζησε και εμοιράσθη τις μεγάλες περιπέτειες της ζωής του και την αθάνατον δόξα του. Οι περισσότεροι περιηγηταί που ησχολήθησαν με τα περιστατικά της ζωής του Κανάρη έγραψαν με θαυμασμόν και τον οικογενειακόν του βίον και την σύζυγόν του ως πιστήν και αξιοθαύμαστον σύντροφον του ήρωος ανταξίαν της ευγενείας της καρδιάς του. Όλοι σχεδόν την ανέφεραν ως γυναίκα με μεγάλα χαρίσματα, που πάντα εθήλαζε και ένα παιδί.
Έτσι λοιπόν εδημιουργήθη μέσο περιπετειών και κατορθωμάτων η οικογένεια του ένδοξου θαλασσομάχου Κων. Κανάρη εις τα Ψαρά, συνέχεια της παλαιοελληνικής αρχοντικής οικογενείας Σπηλιωτεά από την πολύπαθη Πάργα της Ηπείρου>>. Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Η Πάργα". Τέλος πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος εδώ.

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

Η Πάργα στη Θεσπρωτία ξανά?

Κάποτε πριν κάμποσα χρόνια η Πάργα ανήκε στο νομό Θεσπρωτίας. Για κάποιο λόγο που τώρα δεν γνωρίσω μεταφέρθηκε διοικητικά στον νόμο Πρεβέζης και έμεινε μόνο θρησκεύτηκα στην Θεσπρωτία. Έτσι λοιπόν η Λαϊκή πρωτοβουλία πολιτών Πάργας συνέταξε αίτηση με υπογραφές δημοτών προς το Δήμο Πάργας με θέμα: Θέση στήριξη του Δ.Σ Δήμου Πάργας, ως προς το σκοπό της Διοικητικής επανένωσης του Δήμου μας με την Θεσπρωτία. Και αναφέρει τα εξής:
<<Κύριε Δήμαρχε και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Επανερχόμεθα με το ίδιο αίτημα που υποβάλλαμε προς εσάς την 22-07-2008 με την με αριθμ Πρωτ.6113. Σαφέστεροι και ενυπόγραφα από όλους τους Αιτούντες, κατανοώντας την <<σχετική ένταση>> μερικών από εσάς, ως προς αυτά. Σχετική ένταση που υπεβλήθη, κατά την συζήτηση άλλου θέματος, στην συνεδρίαση του τακτικού Δ.Σ την 4-8-2008. Αιτούμεθα να τοποθετηθείτε ως προς τη θέληση και την έγκριση σας για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Τοποθέτηση, με σημασία και νόημα, στο οποίο μέτρο θεωρείτε πως έχει. Παρακαλούμε, όπως αποφύγουμε την τυχόν αναντιστοιχία ωρίμανσης και θέσης ως προς το θέμα, μεταξύ των συμπολιτών μας και μελών του Δ.Σ. Διότι αυτό θα σημαίνει πολλά, και για εμάς και για τον τόπο μας. Ας αποβάλλουμε την όση πολιτική μας υποκρισία και ιδιοτέλεια ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των καιρών που διανύουμε. Ας αναδείξουμε την εδώ πολιτική μας ευγένεια και πολιτισμό, αναπτύσσοντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στην μικρή κοινωνία που ζούμε. Σημείωση: Επιθυμούμε και την εισήγηση του Δημάρχου μας ως προς το θέμα.>> Διαβάστε το αίτημα που υποβλήθηκε τις 22.07.2008 εδώ.

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

Πανελλαδικές εξετάσεις.

Επιτυχόντες στις πανελλήνιες εξετάσεις από το γενικό Δέσκειο Λύκειο Πάργας. Αλφαβητικά είναι οι έξεις:
1.. Αντώνης Αντώνης του Διονυσίου ....443 - Πολ. Έργων υποδομής ΤΕΙ Αθήνας.
2.. Βέργος Σπυρίδων του Νικολάου ....730 - Δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας (Καστοριά).
3.. Γαβριήλ Βαλεντίνα του Αλέξανδρου ....598 - Διοίκησης κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχ. & οργα. ΤΕΙ Μεσολογγίου.
4.. Δημόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδων ....312 - Οικονομικής επιστήμης οικονομικού Παν.Αθηνών.
5.. Δούρος Ευάγγελος του Γεωργίου ....309 - Οικονομικών επιστημών Αθήνα.
6.. Θοδωρή Χριστίνα του Ευάγγελου ....743 - Μουσειολογία, μουσειογραφίας και σχεδιασμού εκθέσεων Πάτρας (Πύργος).
7.. Λένη Ηλέκτρα του Γεωργίου ....584 - Τοπικής αυτοδ/σης ΤΕΙ Καλαμάτας.
8.. Μπέλλος Μιχαήλ του Μιχαήλ ....314 - Μάρκετινγκ και επικοινωνίας οικονομικού Παν.Αθηνών.
9.. Μπέλλου Ελένη του Μιχαήλ ....587 - Διοίκησης επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας.
10.. Μπούα Δήμητρα του Ηλία ....147 - Δημοσιογραφία & μέσων μαζικής επικοινωνίας Θεσσαλονίκης.
11.. Νάκου Σύλβια του Μιχαήλ ....249 - Μαθηματικών Ιωαννίνων.
12.. Νάστα Ανθή του Αναστάσιου ....145 - Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα).
13.. Ντάλα Ευγενία του Γεωργίου ....511 - Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας.
14.. Ντόκος Γεώργιος του Παναγιώτη Ιστορίας ....145 - Ιονίου (Κέρκυρα).
15.. Σκάρπος Άγγελος του Ηλία ....817 - Σχολή πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού.
16.. Χαλκή Παναγιώτα του Κωνσταντίνου ....505 - Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Καλή πρόοδο και καλά να περάσετε.

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008

Από και προς την Πάργα.

Στην Πάργα μπορεί να έρθει κανείς αεροπορικώς από Αθηνά, Θεσσαλονίκη και Σητεία στο αεροδρόμιο του Ακτίου που απέχει από την Πάργα 70χλ και οδικός με αυτοκίνητο ή με το ΚΤΕΛ. Η Πάργα απέχει από την Αθηνά-Πειραιά 420χμ από Άκτιο, την Θεσσαλονίκη 394χμ από Γρεβενά Κοζάνη, το Ρίο-Αντίρριο 221χμ από Άκτιο, τα Γιάννενα 135χμ από Πρέβεζα και 131χμ από Ηγουμενίτσα, την Ηγουμενίτσα 48χμ, την Πρέβεζα 68χμ, την Άρτα 82χμ, την Λάρισα 306χμ, τη Λαμία 283χμ από Καρπενήσι 365χμ από Κατάρα-Δομοκό και 381χμ από Μπράλο, την Καλαμάτα 441χμ από Κυπαρισσία, τη Φλώρινα 373χμ από Μέτσοβο, την Ορεστιάδα 829χμ, το Ναύπλιο 391χλμ, και την Καλάνδρα Χαλκιδικής 526χμ. Οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι απο το auto route. Τώρα από Πάργα μπορεί κάποιος να πάει με καΐκι και καράβι στους Παξούς και την Κέρκυρα και από εκεί να πάρει και το υδροπλάνο για αλλά όμορφα μέρη της Ελλάδας. Τηλέφωνα ΚΤΕΛ: Πάργας 268403131218, Αθήνας 2105129252, Θεσσαλονίκης 2310595406, Ιωαννίνων 2651026286 , Ηγουμενίτσας 2665022309, Πρεβέζης 268222213, Άρτας 2681027357, Λαρίσης 2410619552. Και καλό σας ταξίδι.

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

Προσοχή στο τσιμπούρι.

Προσοχή πρέπει να δώσουμε σε περίπτωση που καταλάβουμε ότι μας τσίμπησε κάποιο τσιμπούρι. Σπάνια αλλά μολυσμένα τσιμπούρια έχουν εμφανισθεί στην Ελλάδα με τον επικίνδυνο ιό ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό της Κριμαίας. Ο ιός αυτός δεν μεταδίδετε από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αν το τσιμπούρι μας τσιμπήσει θα πρέπει να αφαιρεθεί από το σώμα μας με χειρουργική επέμβαση. Γι αυτό δεν πρέπει να το βγάλουμε μόνοι μας αλλά να απευθυνθούμε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Στην περιοχή μας δεν έχουμε τέτοιο τσιμπούρι, αλλά ας έχουμε τα μάτια μας δεκατέσσερα.

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

Οι 10 εντολές του πεζοπόρου.

Ένα πολύ όμορφο και ενημερωτικό φυλλάδιο, έχει τύπωση ο Δήμος Πάργας. Αφορά όσους τους αρέσει να περπατούν στα βουνά και στα λαγκαδιά μέσα από μονοπάτια, στα δάση και τους ελαιώνες της Πάργας. Ονομάζετε ''Οι 10 εντολές του πεζοπόρου'', είναι μεταφρασμένο σε τρεις γλώσσες, αναφέρει τα έξεις:
1... Σεβαστείτε την χάραξη των μονοπατιών. Μην χρησιμοποιείτε παρακάμψεις. Έτσι προστατεύετε την πανίδα και την χλωρίδα του περιβάλλοντος.
2... Σκεφτείτε τους άλλους και την γαλήνη της φύσης. Δεν είστε οι μόνοι φυσιολάτρες και οι χρήστες των μονοπατιών.
3... Μάθετε να γνωρίζετε την πανίδα και την χλωρίδα ώστε να τις προστατεύετε.
4... Πριν φύγετε καθαρίστε τον τόπο παίρνοντας μαζί σας τα σκουπίδια σας.
5... Μην ανάβετε φωτιές στα δάση.
6... Μην διαβρώνετε τις καλλιέργειες και μην ενοχλείτε τα ήρεμα ζώα και τα κοπάδια. Μην ξεχνάτε να κλείνετε τις εισόδους περιφράξεων φεύγοντας.
7... Τα σκυλιά σας πρέπει να κυκλοφορούν με λουρί, γιατί αλλιώς μπορεί να προκαλέσουν ζημίες ή να γίνουν θύματα ατυχημάτων.
8... Μην πίνετε νερό από ρυάκια και πήγες. Τα νερά τους δεν είναι πάντα πόσιμα.
9... Πληροφορηθείτε από τις τοπικές αρχές για την περίοδο του κυνηγίου. Κάποια μονοπάτια ίσος να είναι επικίνδυνα.
10... Πληροφορηθείτε τους κανόνες πρόσβασης σε ορισμένα μέρη. Τα σκυλιά, η κοπή φυτών και η χρήση μηχανημάτων που κάνουν θόρυβο ίσως να απαγορεύονται.
-------------------------------ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ--------------------------------

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

Μπράβο Έλλη.

Εκτός μεταλλίων έμεινε η ολυμπιονίκης μας Έλλη Μυστακίδου, στους ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου, στην κατηγόρια των 67 κιλών του ταεκβοωτό γυναικών. Δεν πειράζει την επόμενη φορά καλύτερα. Εμείς πάντως θα την περιμένουνε και φέτος στην δεύτερη πατρίδα της Πάργα, για να την συγχαρούμε, και να περάσεις τις διακοπές της στην όμορφη πόλη μας. Το αυτόγραφο είναι του ξενοδοχείου Παράδεισος.

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2008

Εργαστήριο ξυλογλυπτική.

Όταν η παράδοση συναντά την τέχνη τα αποτελέσματα είναι θεσπέσια. Αυτό συμβαίνει στο μοναδικό έως τώρα, εργαστήριο ξυλογλυπτικής στην Πάργα που έχει ο Στέφανος. Θα των δει κανείς στο εργαστήριο παρέα με των τόρνο του και τα κοπίδια να προσπαθεί να φέρει το ξύλο στην μορφή που η φαντασία του ορίζει.

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008

Ασφάλεια στο κυνήγι.

Το κυνήγι ξεκινάει, οι κυνηγοί καθαρίζουν τα όπλα, τους φτιάχνουν τις παρέες και ετοιμάζονται για τον πόλεμο που έχουν κάθε χρόνο με τα αποδημητικά πουλιά. Για να είναι όλα ασφαλές και ωραία θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες. Φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι κυνηγοί είναι υποχρεωμένοι να φοράνε το ειδικό φωσφορούχο γιλέκο έτσι ώστε να αναγνωρίζονται από μακριά και να μην έχουμε θανατηφόρα και μη ατυχήματα. Εκτός από την προετοιμασία του όπλου που πρέπει να είναι καθαρό και λαδωμένο, πρέπει να ξέρουμε τι θα κυνηγήσουμε και που επιτρέπετε το θήραμα αυτό. Ακόμα να πάρουμε μαζί μας ορισμένα απαραίτητα αντικείμενα όπως την άδεια κυνηγιού, την άδεια κατοχής του όπλου, τη ειδική κυνηγητική άδεια αν κυνηγάμε σε κυνηγητικά ελεγχόμενες περιοχές, ένα φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και επιδέσμους, το κολατσιό και το νερό του σκύλου, αντιλυσσικό ορό, ένα τηλέφωνο, υπομονή-επίμονη και να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας κυνηγίου για την ασφάλεια την δική μας και των φίλων μας. Το όπλο να είναι πάντα άδειο όταν δεν χρησιμοποιείτε, και να μην χρησιμοποιούνται φυσίγγια που περιέχουν μόλυβδο για να μην μολύνουμε το περιβάλλων με καρκινογόνα μέταλλα. Και καλή κυνηγητική περίοδο.

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

Αγγλόφωνη παράσταση.

Τελευταία μέρα των εκδηλώσεων Παργινά 2008, και μια όμορφη παράσταση είχαμε εχτές μέσα στο Ενετικό κάστρο. Την παράσταση έδωσε στα Αγγλικά η συγγραφέας και ηθοποιός Lucy Eldridge-Clarke. Τα σκετσάκια αφορούσαν διάφορες κωμικές καταστάσεις που συμβαίνουν σε Βρετανούς, την καλοκαιρινή περίοδο στην Πάργα κατά την επίσκεψη τους στα μπαράκια, στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία και σε αλλά μέρη. Πολοί Αγγλόφωνοι την παρακολουθήσαν και γέλασαν με την καταπληκτική ερμηνεία της ηθοποιού. Μερικές φωτογραφίες εδώ.

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2008

Το θέατρο στο κάστρο.

Τα Παργινά 2008 συνεχίζονται μέσα στο κάστρο. Μια ακόμα παράσταση από το θεατρικό εργαστήρι Πάργας ''Η αυλαία'', που δόθηκε προχτές. Η παράσταση ήταν δωρεάν και ο χώρος του ενετικού κάστρου γέμισε θεατές, που ανταμείφθηκαν από την ερμηνεία που έδωσαν οι συμπολίτες μας ηθοποιοί, στα μονόπρακτα του Άντον Τσέχωφ. Μερικές φωτογραφίες εδώ.

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

Ο ράπερ της Πάργα.

Ο TUS, ποιος είναι, και τη θέλει? ένας συμπολίτης μας τραγουδάει rap. Ένα είδος μουσικής που σε άλλους αρέσει και σε άλλους όχι. Μια μουσική που κοκάλα τσακίζει, τραγούδια ίσος άσεμνα αλλά της εποχή μας, ένα ρεύμα Αμερικανικό, που εύχομαι να μην πάθουμε ηλεκτροπληξία. Αν θέλετε, να μάθετε, και να ακούσετε, σήμερα δεκαεννέα Αυγούστου στο piso glub στην Πέρδικα Θεσπρωτίας στης έντεκα το βράδυ ο Tus live. Είσοδος ελεύθερη. Και καλή διασκέδαση.

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2008

Τσιγγάνικες μελωδίες.

Η Νικολέτα Αναστασίου κ΄ οι Μελωδοί παρουσίασαν στο χώρο του Ενετικού κάστρου της Πάργας μια μουσικοθεατρική παράσταση DROM. Μουσικά ακούσματα από τους τσιγγάνους της Ευρώπης και των λαών του κόσμου. Η παράσταση ταξίδεψε τους θεατές σ' ένα κόσμο μουσικό και μαγεμένο με την εξαιρετική τους ερμηνεία.

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2008

Η πανσέληνος στην Πάργα.

Πανσέληνο είχαμε εχτές, και στην πλημμυρισμένη από τουρίστες Πάργα, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ερωτική. Στις παραλίες, στο κάστρο, στο λιμάνι, στα μπαλκόνια, όλοι θαύμαζαν το ολόγεμο φεγγάρι. Τραγουδούσαν και ονειροπολούσαν βλέποντας το Αυγουστιάτικο φεγγάρι και τ' αστερία του.

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

Το ερωτικό φεγγάρι.

Αφιερωμένο εξαιρετικά, το τραγούδι που ερμηνεύει η Χάρις Αλεξίου, <<...Μα έχει πανσέληνο απόψε κι είναι ωραία
Το σπίτι μου έρημο να κάνουμε παρέα
Δεν νιώθω θλίψη, μα μου 'χει λείψει
Το κοριτσάκι αυτό που αγάπησες τυχαία
Δεν νιώθω θλίψη, μα μου 'χει λείψει
Το λάγνο ψέμα σου που τα 'κανε όλα ωραία...>>

Πάργα δεκαπενταύγουστος.

Πλημμύρισε από κόσμο εχτές η Πάργα, που παρακολούθησε την καθιερωμένη αναπαράσταση της επιστροφής των Παργινών στα πάτρια εδάφη το Φεβρουάριο του 1913 που γίνετε κάθε δεκαπενταύγουστο. Η Παργινοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους όταν οι Άγγλοι (ήταν από τους τελευταίους που είχαν την Πάργα υπό την προστασία τους) την πούλησαν στον Αλί Πασά το 1819. Για 94 χρόνια η Πάργα ήταν στα χέρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Με τον ερχομό των Τούρκων οι περισσότεροι Παργινοί έφυγαν από την Πάργα για τα νησιά του Ιόνιου, παίρνοντας ακόμα και την στάχτη από τα κόκαλα των προγόνων τους που έκαψαν στην αυλή του ιερού ναού των Αγίων Αποστόλων. Επέστρεψαν μετά την απελευθέρωση της πόλης από των Ελληνικό Στρατό. Μετά την λειτουργία για την κοίμηση της Θεοτόκου στο νησάκι, η αναπαράσταση τελείωσε με την βαρκαρόλα, πολλά πυροτεχνήματα, και τραγούδια στην άγκυρα της Πάργας. φωτογραφίες εδώ. Διαβάστε για την φυγή των Πάργινων εδώ.

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2008

Παραμονή δεκαπενταύγουστου.

Μεγάλος αριθμός τουριστών παρακολούθησε και χόρεψε στην συναυλία που διοργάνωσε ο Δήμος εχτές στο λιμάνι της Πάργας. Το συγκρότημα Γιαννούλη παρουσίασε, μετά τoν εσπερινό στο νησάκι της Παναγίας, ένα ποικίλο πρόγραμμα παραδοσιακής Ελληνικής μουσικής με νησιώτικα, δημοτικά, λαϊκά, κρητικά, και ποντιακά τραγούδια, που θα μείνει σε όλους αξέχαστο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2008

Θέατρο του παπουτσιού πάνω στο δέντρο.

Ηθοποιοί-ανιματέρ και ξυλοπόδαροι του Θεάτρου του παπουτσιού, ντυμένοι με πολύχρωμα ρούχα, παρουσίασαν στην πλατεία Καρύδι στην παραλία της Πάργας, εχτές το βραδάκι για μικρά και μεγάλα παιδιά διάφορα παραδοσιακά και σύγχρονα παιχνίδια, με τίτλο ''Ας παίξουμε πάλι'' στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Πάργας ''Παργινά 2008''. Τα παιχνίδια ήταν: Να πηδήξουν σκοινάκι και λάστιχο, να παίξουν με μικρές και μεγάλες μπάλες, και άλλα πολλά.

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2008

Το δείπνο του συλλόγου.

Σε δείπνο παρευρέθησαν τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου Παργινών Αθήνας, Πειραιά και περιχώρων ''Η ΠΑΡΓΑ'', εχτές το βράδυ απ' της 9, στην ταβέρνα ''Ο καπετάνιος'' στην παραλία του Βάλτου Πάργας. Η συνάντηση αυτή ήταν προγραμματισμένη, και είχε ανακοινωθεί πρόσκληση στην ομώνυμη εφημερίδα του συλλόγου. Όποιοι δεν ήρθαν έχασαν.

Αστέρια live.

Ένα νέο καλοκαιρινό κέντρο με όνομα <<Αστέρια live>> άνοιξε φέτος στο Μορφάτι Θεσπρωτίας του Δήμου Μαργαριτίου. Το κέντρο απέχει από την Πάργα δώδεκα χιλιόμετρα, έχει χωρητικότητα τρεισήμισι χιλιάδων ατόμων, και θα φιλοξενήσει ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων καλλιτεχνών. Έως τώρα έχουν τραγουδήσει η Χαρά Βέρα, Καψάλης, Σαφέτης, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος η Πέγκη Ζήνα. Περιμένουμε ακόμα την Δέσποινα Βανδή και αναμένονται ο Κουρκούλης η Κέλη Κελεκίδου και άλλοι καλλιτέχνες. Και καλή διασκέδαση και φέτος στην περιοχή μας

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008

Ι.Ε.Κ στην Πάργα.

Ο Δήμος Πάργας σας ενημερώνει ότι στην πόλη της Πάργας θα λειτουργήσει τμήμα του Δημόσιου ΙΕΚ Πρέβεζας με ειδικότητα <<ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΠΑΡ>>. Η κατάρτιση διαρκεί 4 εξάμηνα και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι έγγραφες διαρκούν από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2008. Οι καταρτιζόμενοι που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές θα λάβουν βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ι.Ε.Κ Πρέβεζας στα τηλέφωνα: 2682029066 κ' 2682025324. Ανακοινώσει Δήμου Πάργας.

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

Δημοψήφισμα στην Πέρδικα.

ΟΧΙ ψήφισαν οι κάτοικοι της κοινότητας Πέρδικας και της γύρω περιοχής, στο δημοψήφισμα που οργάνωσε Κίνηση πωλητών Πέρδικας. Το ΟΧΙ είναι μια δυνατή φωνή τον πολιτών προς απάντηση στη ΔΕΠΑ, που θέλει να περάσει τον αγωγό, και να κατασκευάσει την μονάδα συμπίεσης του φυσικού αεριού στην περιοχή <<Καλύβια>>, σε μια τουριστικά αναπτυσσόμενη περιοχή. Την θέση αυτή έχει επιλέξει η ΔΕΠΑ σαν κατάλληλη γιατί πλήρει τις βασικές προϋποθέσεις, και επειδή είναι ένα έργο που θα προσφέρει αρκετά στην περιοχή και σε όλη την Ήπειρο. Στο δημοψήφισμα που έγινε εχτές ψηφίσαν 1250 κάτοικοι και πήραν: το ΟΧΙ 1240 ψήφους και το ΝΑΙ 10 ψήφους.

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008

Παργινά 2008.

Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων της Πάργας.
_13/08...21:00...Αυτοσχέδιο δρώμενο βασισμένο σε παραδοσιακά παιχνίδια με τίτλο ''Ας παίξουμε πάλι'' από το ''Θέατρο του παπουτσιού πάνω στο δέντρο'' με ξυλοπόδαρα και κλόουν για μικρούς και μεγάλους, στην πλατεία Καρύδη.
_14/08...21:00...Συναυλία με παραδοσιακά - νησιώτικα - δημοτικά - λαϊκά - κρητικά - ποντιακά, μια συναυλία γεμάτη χορό και διασκέδαση.
_15/08...21:30...Εκδήλωση εορτασμού επιστροφής των Παργινών με Βαρκαρόλα - Πυροτεχνήματα και μουσική εκδήλωση στην Άγκυρα.
_16/08...21:30...Το θεατρικό εργαστήρι Πάργας ''Η ΑΥΛΑΙΑ'' παρουσιάζει την παράσταση ''Η κυρία που δεν έφυγε και άλλες ευτράπελες ιστορίες του Άντον Τσέχωφ στο κάστρο.
_17/08...21:30...Η Νικολέτα Αναστασίου κ΄ οι Μελωδοί παρουσιάζουν την μουσικοθεατρική παράσταση DROM, που θα μας ταξιδέψει με τσιγγάνικες μελωδίες και μουσικές από όλο τον κόσμο στο κάστρο.
_18/08...21:30...Το θεατρικό εργαστήρι Πάργας ''Η ΑΥΛΑΙΑ'' παρουσιάζει την παράσταση ''Η κυρία που δεν έφυγε και άλλες ευτράπελες ιστορίες του Άντον Τσέχωφ στο κάστρο.
_20/08...21:30...Θεατρική παράσταση (Αγγλόφωνη) - one woman comedy Jemina Puddle uck 2 friends. A collection on sketches and stories about brits in Parga by Lucy Eldridge-Clarke. Ιστορίες Άγγλων τουριστών στην Πάργα στο κάστρο.
-------------------------------ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ--------------------------------

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2008

Πεκίνο 2008.

Άνοιξε εχτές η αυλαία των 29 ολυμπιακών αγώνων στο Πεκίνο. Όλα στο οκτώ! για την Κίνα, με ένα φαντασμαγορικό θέαμα με διάφορα ιστορικά θέματα από την παλιά και σύγχρονη Κίνα. Χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες κομπάρσοι, εθελοντές και η σύγχρονη τεχνολογία σε όλο της το μεγαλείο. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία σε όλους, και στην Ελληνική Εθνική ομάδα στίβου πολλά μετάλλια χωρίς προβλήματα και ντόπα.

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2008

Μην ξεχνάς τη Χιροσίμα.

Εξήντα τρία χρόνια πέρασαν από την πρώτη και δεύτερη παγκόσμιος ρήψει ατομικής βόμβας στην γη σε άμαχο πληθυσμό. Η Χιροσίμα και η Ναγκασάκι ήταν οι δυο άτυχες πόλης που στο τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου δέχτηκαν από τους νικητές, με τρείς μέρες διαφορά την λαίλαπα της ατομικής ενέργειας. Οι ημέρες έξι και εννέα Αυγούστου κάθε χρόνο από τότε, για τις πόλης αυτές είναι μέρες θλίψης, πόνου και αγωνίας για το μέλλον. Τα σημάδια είναι εμφανή, και επηρεάζουν ακόμα τις νεότερες γενιές στις πόλης αυτές και γύρο από αυτές περιοχές. Έτσι και εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε, και να μη ευησυχαζόμαστε μιας και κάθε μέρα ακούμε για κράτη που γίνονται πυρηνικά, δήθεν για την άμυνα τους.

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

Το έθιμο Του Σωτήρος.

Πανηγυρικά γιορτάστηκε χθές η Μεταμόρφωση Του Σωτήρος Χριστού στην Πάργα. Μετά την λειτουργία που τελέστηκε στον παλαιό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, βάση παλαιού εθίμου, η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που βρίσκεται σε αυτό το Ναό, μεταφέρθηκε με λιτανεία μέσω θαλάσσης με βάρκες, στο εκκλησάκι της Παναγίας που βρίσκεται στο νησάκι της Πάργας. Η εικόνα της Θεοτόκου θα μείνει στο νησάκι , όπου θα γιορταστεί το δεκαπενταύγουστο και θα επιστρέψει στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στις 29 Αυγούστου. Πλήθος πιστών ακολούθησαν την λιτανεία της εικόνας μέχρι το νησάκι, που συνοδεύονταν από την Φιλαρμονική του Δήμου Λούρου. Η μεταφορά της εικόνας στο νησάκι γίνεται , γιατί όπως αναφέρει η παράδοση πριν από πολλά χρόνια που η πόλη της Πάργας ήταν ψηλά στο οροπέδιο του βουνού Μπετσοβολιό (τώρα αναφέρεται σαν θέση παλιόπαργα), την ημέρα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού ένας βοσκός που είχε τα ζωντανά του στην θάλασσα βρήκε την εικόνα της Παναγίας στο νησάκι και την μετέφερε στην Πάργα. Και η εικόνα με θαυματουργό τρόπο ξαναγύρισε από την Παλιόπαργα και πάλι στο νησάκι. Εκεί στο σημείο που βρέθηκε, χτίστηκε εκκλησία στο όνομα της Παναγίας, και από τότε κάθε τέτοια εποχή η εικόνα μεταφέρεται με λιτανεία στο νησάκι της παναγίας. Φωτογραφίες εδώ.

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008

Τουριστικά γραφεία στην Πάργα.

Θέλετε να έρθετε για διακοπές στην Πάργα? Ψάχνετε δωμάτιο, διαμέρισμα, μεζονέτα, βίλα για να μείνετε και δεν βρίσκεται? Στην Πάργα υπάρχουν επτά τουριστικά γραφεία που μπορείτε να τα καλέσετε ή να επισκεφτείτε την σελίδα τους στο διαδίκτυο και να εξυπηρετηθείτε. Τα αναφέρω αλφαβητικά:
-Ephira travel τηλ:2684031439 www.pargagreece.com e-mail: ephiratr@otenet.gr,
-ITS travel τηλ:2684031833 www.parga.net e-mail φόρμα στην σελίδα τους,
-Kanaris travel τηλ:2684031490 www.kanaris.gr e-mail: info@kanaris.gr,
-Kryoneri travel τηλ:2684032400 www.kryoneri-travel.com e-mail: info@kryoneri-travel.com,
-Parga holiday τηλ:2684031650 www.pargaholiday.gr e-mail:pargahol@otenet.gr,
-Rizos travel τηλ:2684032746 www.PargaTravel.eu e-mail:rizostravel@yahoo.gr,
-Synthesis travel τηλ:2684031700 www.synthesistravel.gr e-mail: info@synthesistravel.gr.
Και σας περιμένουμε.

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2008

Νέος χώρος στάθμευσης.

Ένας νέος χώρος στάθμευσης δημιουργήθηκε στην Πάργα. Το ιδιωτικό parking έχει έκταση 2850 m2 είναι ασφαλτοστρωμένο, βρίσκεται στην περιφερειακή επαρχιακή οδό δίπλα στο ξενοδοχείο Bacoli, και πρόκειται να δώσει μια ανάσα πνοής στο πρόβλημα στάθμευσης που υπάρχει κατά την θερινή περίοδο. Ώρες λειτουργίας από 08:00 έως 24:00 . Στην Πάργα υπάρχου ακόμα δυο ιδιωτικά parking, ένα στην είσοδο της Πάργας απέναντι από το Δέσκειο Γυμνάσιο, και ένα στην παράλια του Βαλτού, καθώς και ο προαύλιος χώρος του 1ου Δημοτικού σχολείου και του εθνικού σταδίου Πάργας που είναι δωρεάν. Και καλή διαμονή στην Πάργα.

Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2008

Απόλλων Πάργας.

Ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στο Δημοτικό στάδιο Πάργας, η προετοιμασία του Απόλλων Πάργας για την νέα αγωνιστική περίοδο 2008-2009 στην Δ' Εθνική κατηγόρια. Η ομάδα φέτος έχει νέο προπονητή των Νικόλαο Βέκιο, που είναι και παλαίμαχος παίχτης του Απόλλων. Το δυναμικό της ομάδας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Καλή προετοιμασία χωρίς τραυματισμούς.

Κυριακή, 3 Αυγούστου 2008

Προσοχή στον καύσωνα.

Οδηγίες προστασίας σε περίπτωση που έχουμε καύσωνα από την γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας.
*Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία. Παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη αποφεύγοντας τους χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.
*Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.
*Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Φορέστε καπέλο ή άλλο κάλυμμα από φυσικό υλικό, που να επιτρέπει καλό αερισμό του κεφαλιού.
*Προτιμήστε τα ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά και περιορίστε τα λιπαρά. Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν η εφίδρωση είναι έντονη, τότε συστήνεται η πρόσθετη λήψη αλατιού για να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό. Επίσης, συνιστάται να αποφεύγονται τα οινοπνευματώδη ποτά.
*Συνιστώνται πολλά χλιαρά ντους κατά την διάρκεια της ημέρας. Καλό θα είναι επίσης να τοποθετούνται υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό, σαν προστατευτικά μέτρα.Επίσης, συστήνεται η χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών, που προστατεύουν τα μάτια από την έντονη αντανάκλαση του ήλιου.
*Τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ) θα πρέπει να συμβουλευτούν το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών, κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα, όσοι παίρνουν φάρμακα, πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία, επειδή μερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος.
*Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με διάφορα μέσα συγκοινωνίας, κατά τη διάρκεια της υψηλής ζέστης.
Διαβάστε την συνέχεια εδώ.

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

1ο Δημοτικό σχολείο Πάργας.

Καινούρια στέγη απέκτησε το πρώτο Δημοτικό σχόλιο της Πάργας. Το σχολείο άρχισε να κατασκευάζετε το 1951 και τελείωσε το 1953. Στης αρχές της δεκαετίας του 1990 προστέθηκαν τέσσερις νέες αίθουσες προς την πίσω αυλή. Όπως αναφέρθηκε η στέγη παρουσίαζε προβλήματα στεγανότητας, με αποτέλεσμα να υπάρχει υγρασίας μέσα στις αίθουσες, και έπρεπε να αντικατασταθεί με καινούρια.

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2008

Αύγουστος! Καλό μήνα.

Ο τελευταίως μήνας του καλοκαιριού. Ο μήνας που κλείνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις και τα εργοστάσια, ο μήνας που όλοι σκέφτονται τις διακοπές τους, ο μήνας της Παναγίας και των πανηγυριών σε όλη την Ελλάδα, ο μήνας του έρωτα και της ανεμελιάς, ένας μήνας Όνειρο που δεν πρέπει να το χάσετε. Ελάτε στην Πάργα για να ζήσετε αυτό το όνειρο που θα σας μείνει αξέχαστο.