Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Έγκριση για 24ωρη και 12ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπηρεσιών του Δ. Πάργας για το έτος 2017.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 17 /201 6 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργα...

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙA
A.Την καθιέρωση για το έτος 201 7 σε 12ωρη και 24 ωρη λειτουργία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπηρεσιών του Δήμου Πάργας ως ακολο ύθως:

Για την Υπηρεσία Ληξιαρχείου 12ωρη λειτουργία και Κυριακές και εξαιρέσιμες λόγω της έκδοσης αδειών ταφής και ληξιαρχικών πράξεων θανάτου θα πρέπει οι υπάλληλοι να εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα σε δωδεκάωρη βάση.

Για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ύδρευσης σε 12/ωρη βάση, καθώς και τις Κυριακές και εξ αιρέσιμες ημέρες, δεδομένου ότι στο Δήμο Πάργας υπηρετούν τέσσερις (4) μόνιμοι υπάλληλοι ύδρευσης , οι οποίοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης των αντλι οστασίων και βλαβών σε σύνολο είκοσι τεσσάρων (24) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.


Επίσης υπηρετούν στην καθαριό τητα έξι (6) εργάτες και τ έσσερις ( 4 ) μόνιμοι οδηγοί , οι οποίοι δεν επαρκούν για τις ανάγκες της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, και ανακύ κλωση του Δήμου , δεδομένου ότι αργότερα, η προσέλευση των δημοτών και τα σταθμευμένα οχήματα εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της καθαριότητας.

Επιβάλλεται η αποκομιδή απορριμμάτων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες από το κέντρο της πόλης και άλλα σημεία ( π.χ Λαϊκή Αγορά, Κέντρο Υγείας, σούπερ μάρκετς, κλπ,), λόγω της αυξημένης προσέλευσης κόσμου και της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων το Σάββατο και των λοιπών καταστημάτων διασκέδασης το Σαββατοκύριακο αλλά και λόγω της ιδιαίτερης φύσης των απορριμμ άτων που πρέπει να αποκομίζονται άμεσα

Με αποφάσεις Δημάρχου θα ορίζεται κατά περίπτωση το προσωπικό που θα απασχολείται σύμφωνα με τα παραπάνω , αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών.

Κατά τις Κυριακές και αργίες θα συντάσσονται μηνιαίες καταστάσεις απασχόληση ς προσωπικού.

Β. Θ υπάρ ξ ει πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 201 7 , όπως ακριβ ώς ίσχυε και για το οικονομικ ό έτος 2016 , για την αντιμετώπιση υπερωριών προσωπικού μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ως εξής :

Κ A : 20 - 6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και για εορτές & λοιπές πρόσθετες αμοιβές», ποσού 2.000€

 Κ Α : 25 - 6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 5.000€,

ΚΑ : 00 - 6032.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου» ποσού 2.500ευρώ .

Οι  κ.Ζούλας, Γάκης καταψήφισαν .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 2 27 /2016 
Συντάχθηκε , αναγνώσθηκε  και υπογράφεται ως εξής: 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  diavgeia.gov.gr.
Διαβάστε ολόκληρο το απόσπασμα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: