Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πάργας.

 Ιωσήφ Σίσκας, Κασκάνης Νικόλαος, Σπανός Κωνσταντίνος, 
Τζούρος Πέτρος, οι νέοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Πάργας.

Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:
    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1,                         Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.
(ΦΕΚ. 1709/11-07-2013)

Αποφασίζει
Α. Oρίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Κασκάνη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Πάργας, με αντιμισθία, με θητεία από 09-09-2014 μέχρι 28-02-2017 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

α) Καθ΄ύλην:
Αρμοδιότητες Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,                                                
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (άρθρο 10 του ΟΕΥ).
–Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.                                                             
–Θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων.                                                                                                                                  
–Θέματα
Τμήματος Πολεοδομίας.                                                                         
–Θέματα Πολεοδομικών εφαρμογών.                                                                    
–Θέματα ελέγχου κατασκευών.    –Θέματα τμήματος Περιβάλλοντος..                                                                     
–Θέματα διαχείρισης Κοιμητηρίων.                                                                       
–Θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.                                                                       
–Θέματα σχεδιασμού και εποπτείας.                                                                      
–Θέματα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.                                                   
–Θέματα συντήρησης πρασίνου.
β) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Φαναρίου.
-Εποπτεία και παρακολούθηση έργων, εργασιών και μελετών.                                   
-Τομέας ύδρευσης – Αποχέτευσης - Ηλεκτροφωτισμού.                                                                       
-Τομέας Πολιτικής Προστασίας.                                                                                 
–Τομέας αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.                             
-Την προστασία της δημοτικής περιουσίας στην δημοτική ενότητα.                                                                       
 -Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.                                                                              -
Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, και άπτονται των αρμοδιοτήτων του.                             
-Θεώρηση γνησίου υπογραφών.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Τις καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κασκάνη Νικόλαου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σίσκας Ιωσήφ,  ενώ, τις καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σίσκα Ιωσήφ όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κασκάνης Νικόλαος.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σίσκας Ιωσήφ.
Ε. Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος, εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στην οικονομική επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο, και υπογράφει την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζεται.
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε όλες της ημερήσιες εφημερίδες του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1,                         Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.
(ΦΕΚ. 1709/11-07-2013)

Αποφασίζει
Α. Oρίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Σπανό Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Πάργας, χωρίς αντιμισθία, με θητεία από 09-09-2014 μέχρι 28-02-2017 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

- Την ευθύνη της λειτουργίας των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. - Την ευθύνη τέλεσης των πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα όταν ο   Δήμαρχος κωλύεται ή απουσιάζει.
- Μέριμνα σε θέματα παιδείας, υγείας και αθλητισμού.
- Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
- Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
- Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, που έχουν σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες,
- Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάσθηκαν.
– Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφών
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.                                                             
Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται μεταξύ τους οι Αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Ενότητας Πάργας, κύριοι Τζούρος Πέτρος και Σπανός Κων/νος.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σίσκας Ιωσήφ.
Ε. Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος, εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   και το Δημοτικό Συμβούλιο, και υπογράφει την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζεται.
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε όλες της ημερήσιες εφημερίδες του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:
      Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
      Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
      Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
      Το γεγονός ότι ο Δήμος  εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1,                         Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
      Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.
(ΦΕΚ. 1709/11-07-2013)

Αποφασίζει
Α. Oρίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Τζούρο Πέτρο,   Αντιδήμαρχο του Δήμου Πάργας, με αντιμισθία, με θητεία από 09-09-2014 μέχρι 28-02-2017 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
- Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και βιολογικού καθαρισμού, που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών οδοποιϊας και πολιτικής προστασίας, που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
- Μεριμνεί για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού καθαριότητας και βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
-Έχει την ευθύνη της προστασίας της δημοτικής περιουσίας, στην δημοτική ενότητα.
- Μεριμνεί για την συντήρηση αγροτικής, δασικής και δημοτικής οδοποιίας.
- Μεριμνεί για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων.
- Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.                                                   
- Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και    λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, και σχετίζονται με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.                                                          -Θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών.
                                                                                                                                              
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.                                                             
Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται μεταξύ τους οι Αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Ενότητας Πάργας, κύριοι Τζούρος Πέτρος και Σπανός Κων/νος.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σίσκας Ιωσήφ.
Ε. Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος, εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   και το Δημοτικό Συμβούλιο, και υπογράφει την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζεται.
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε όλες της ημερήσιες εφημερίδες του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Νάστας Αντώνιος.
Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα    fanaripress.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: