Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Δ. Πάργας. Ορισμός Αντιδημάρχου.

...ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει τον Πασχοδήμα Γεράσιμο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Πάργας, του Δήμου Πάργας, με θητεία από15-11-2017 μέχρι 31-8-2019 και του
μεταβιβάζει τις ακόλουθες κατά τόπο αρμοδιότητες:

- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών οδοποιϊας, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και πολιτικής προστασίας.
-Μεριμνεί για την συντήρηση αγροτικής, δασικής και δημοτικής οδοποιίας.
-Μεριμνεί για την προστασία του περιβάλλοντος.
-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των διοικητικών δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
-    Μέριμνα σε θέματα παιδείας, υγείας και αθλητισμού.
-    Μέριμνα σε θέματα εορτών και εκδηλώσεων.

-    Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, που έχουν σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες,
–Θεώρηση γνησίου υπογραφών
-    Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τους
μεταβιβάσθηκαν.

- Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρούνται μεταξύ τους οι Αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Ενότητας Πάργας, κύριοι Πασχοδήμας Γεράσιμος και Λουκούμης Γεώργιος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σίσκας Ιωσήφ.

Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος, εισηγείται τα θέματα των αρμοδιοτήτων του στην οικονομική επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο, και υπογράφει την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που του έχουν μεταβιβασθεί..

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε όλες της ημερήσιες εφημερίδες του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  diavgeia.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: