Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Πάργας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, για τ ην πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ , κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδ ο ως εξής:
  1. Έναν (1) ΔΕ30 Τεχνίτη υδραυλικό, για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου. Κρίνεται απαραίτητη η ως άνω πρόσληψη για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθόσον το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες καθημερινές ζημιές του δικτ ύου λόγω παλαιότητας.
  2 .Έναν (1) ΔΕ24 Ηλεκτρολόγο, για τις ανάγκες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Στο δήμο μας δεν υπηρετεί Ηλεκτρολόγος και η πρόσληψή του κρίνεται επιτακτική για ανάγκες των 25 Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινοτήτων.
  3 . Δύο (2) Οδηγούς Αυτοκινήτων ΔΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η έλλειψη οδηγών στην υπηρεσία ύδρευσης για την αντιμετώπιση των αναγκών συντή ρησης και αποκατάστασης των καθημερινών ζημιών του δικτύου λόγω παλαιότητας. Ο Δήμος Πάργας αποτελείται από 25 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητας με πολλά χιλιόμετρα δικτύων ύδρευσης, καθώς και με περισσότερα από 25 αντλητικά συγκροτήματα.

  4 . Δύο (2) ΥΕ1 Κλ ητήρων - θυρωρών – γενικών καθηκόντων, για τις ανάγκες επιδόσεων λογαριασμών ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ .Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του Δήμου. Κ.Α. 20 - 6011 Κ.Α. 25 - 6011
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. Οι κ . Γάκης και Ζούλας ψήφισαν τη δική τους πρόταση . Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 2 44 /201 6 Συντάχθηκε , αναγνώσθηκε  και υπογράφεται ως εξής:
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ

Διαβάστε ολόκληρη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας εδώ.
Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  diavgeia.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: