Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τις ΔΕ Πάργας και ΔΕ Φαναρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ΔΕ Πάργας και ΔΕ Φαναρίου » εκτιμώμενης αξίας 17.409,60 €, με Φ.Π.Α , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ΔΕ Πάργας και ΔΕ Φαναρίου»

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση προμήθε ιας « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ΔΕ Πάργας και ΔΕ Φαναρίου » , όπως ειδικότερα περιγράφετ αι στ ην Τεχνική περιγραφή ,στην Εταιρεία: Δ.Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ , με στοιχεία επικοινωνίας : Λένορ μαν 210 , ΤΚ 104 43 , Αθήνα , ΑΦΜ: 094079008 , Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ,έναντι του ποσού των 17.409, 60 € , με Φ.Π.Α.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τους ΚΑ 20 - 7135.005 και 20 - 7135.006 και έχουν εκδοθεί σχετικ ές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθε ιας ορίζεται το διάστημα των 10 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής , μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ζ. Στη σύμβαση που θα συν αφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή , απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  diavgeia.gov.gr.
Φωτογραφία από τη σελίδα parganews.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια: