Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση Δημάρχου Πάργας, για πρόσληψη ειδικού συμβούλου.

Γνωστοποίηση.

Ο Δήμαρχος Πάργας έχοντας υπόψη
-    τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
-    τον ΟΕΥ του Δήμου Πάργας, 
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07(άρθρα 11 έως 17).                                                           Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8                  του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού,
ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα κατασκευής τεχνικών έργων, καθώς και σε θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και πράξεων εφαρμογής.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:


Για μεν τους μισθωτούς,
χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες,                                    χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Δ) Απλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 22/02/2015 στα γραφεία του Δήμου.
Αρμόδια    : η κα Χρυσάνθη Φαρμάκη, υπεύθυνη προσωπικού.                                                         Τηλέφωνο : 2684360316, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
Νάστας Αντώνιος

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα   dimospargas.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: