Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Ανέγερση ξενία Πάργας (1953).

   Διορατικότητα – Καινοτομία – Εξωστρέφεια χαρακτηρίζουν την απόφαση του κληροδοτήματος Βασιλά (αρ. πράξης 5/30-09-1953) για την ανέγερση τουριστικού ξενοδοχείου στην Πάργα. Πρωτοποριακή για την εποχή της όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά και για όλη την Ελλάδα.
Διαβάστε την. Χρησιμοποιήσαμε την ορθογραφία του κειμένου χωρίς όμως τόνους από φόβο μήπως κάποιοι υπολογιστές δεν θα μπορούσαν να την «διαβάσουν».

Πράξη υπ’αριθμόν 5/30-09-1953

Εν Πάργα σήμερον την 30ην Σ(επτεμ)βρίου 1953 ημέραν Τετάρτην και ώρα 6 μ.μ., η επί του κληροδοτήματος Β.Ε.Βασιλά Εκτελεστική-Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούμενη εκ του προέδρου αυτής Αναστασίου Βερβιτσιώτου και των μελών Πλάτωνος Θεμελή, Τηλεμάχου Ζέρη, Χρήστου Γκρέπη και Σταύρου Μπόμπη τη προσκλήσει και υπό την προεδρίαν του προέδρου αυτής συνήλθεν εις συνεδρίαν εν τω Γραφείω αυτής ευρεθείσα εν ολομελεία ίνα συζητήση και αποφασίση επί του κάτωθι θέματος.

Θέμα μόνον: λήψης αποφάσεως περί ανεγέρσεως εν Πάργα τουριστικού ξενοδοχείου. Ο κ. Πρόεδρος εκθέτει ότι εκτός της από κοινού υπό τε του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Δημάρχου Πάργας, και της Επιτροπής του Κληροδοτήματος ληφθείσης ομοφώνου αποφάσεως κατά την κοινή συνεδρίαν της 27ης Αυγούστου ε.ε. δια της υπ’αριθμ. 79 πράξεως αντίγραφον της οποίας θέλει συνυποβληθεί εις το Δέον Υπουργείον δέον όπως η Επιτροπή κληροδοτήματος προέλθη εις σχετικήν απόφασιν δι’ ειδικής πράξεως της εκφέρουσας αιτιολογημένως την κρίσιν της διά το λυσιτελές ή μη της ανεγέρσεως τουριστικού εν Πάργα ξενοδοχείου τόσον αφορά τα συμφέροντα του κληροδοτήματος, όσον και υπό γενικωτέραν έννοιαν την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πόλεως Πάργας.
Η Επιτροπή ακούσασα του Προέδρου αυτής εισηγησαμένου έχουσα υπ’όψει το 9 άρθρον της Διαθήκης, το οποίον έχει επί λέξει «να εργάζωνται (οι αποτελούντες την Επιτροπήν) με ζήλον και προθυμίαν διά το καλόν της πατρίδος μας όπου πρέπει να την στολίζητε με έργα καλά» και φρονούσα ότι η ανέγερσις τουριστικού ξενοδοχείου διά χρημάτων του Κληροδ/τος εν Πάργα επιβάλλεται τα μάλιστα διά το γενικόν καλόν των κατοίκων και θέλει εξυπηρετήσει μεγάλως την κίνησιν της πόλεως από τουριστικής πλευράς και την ζωτικότητα αυτής και επομένως θέλει αποβή λίαν επωφελής, αλλά και θα συντελέση να προσδώση ζωήν και να εξαχθή εκ του μαρασμού, εις ον διά πολλούς λόγους από τινός περιήλθε η πόλις της Πάργας, ητις οσημέρας φθίνει.

Αποφαίνεται ομοφώνως.

Αποφασίζει όπως διά χρημάτων του Κληροδοτήματος Βασιλά αναληφθή υπό της Επιτροπής αυτού η ανέγερσις εν Πάργα και εις κατάλληλον αυτής σημείον ενός καλού ξενοδοχείου πληρούντος άπαντας τους όρους του τουρισμού. Διά την οικοδόμησιν τούτου θέλουσι διατεθή και αι υπάρχουσαι σήμερον διαθέσιμοι πιστώσεις του Κληροδοτήματος και αι εν τω μεταξύ και εν τω προσεχεί μέλλοντι εισπραχθησόμεναι τοιαύται όπως καταστή δυνατόν και συμπληρωθεί το απαιτηθησόμενον κεφάλαιον διά των όλων προϋπολογισμένων του έργου δαπανών. Φρονεί δε η Επιτροπή ότι η εγκατάστασις εν Πάργα Ωρολογίου Πόλεως, ης την έγκρισιν υπό του Δέοντος Υπουργείου προκάλεσεν η Επιτροπή, άτε προσεχούσης επιτακτικής της ανάγκης της ανεγέρσεως ως άνω ξενοδοχείου τουρισμού, δέον να τεθή εν δευτερευούση μοίρα αναστελλομένου του έργου του Ωρολογίου δι’ ευθετώτερον χρόνον. Προς τους ανωτέρω εκτεθέντες λόγους, οίτινες επιβάλλουσαι την ανέγερσιν του τουριστικού τούτου ξενοδοχείου έχει την γνώμην η Επιτροπή ότι κατ’ αυτόν τον τρόπον το Κληροδότημα αποκτά ακίνητον εν Ελλάδι και εν τη έδρα της Επιτροπής αυτού, το οποίον και την πόλιν θέλει εξωραΐσει, αλλά και εισόδημα πάγιον θέλει αποφέρει ουχί ευκαταφρόνητον.
Αναθέτει δε η Επιτροπή εις τον Πρόεδρον αυτής την φροντίδα της έγκαιρου υποβολής της παρούσης εις το Δέον Υπουργείον, το οποίον θερμώς παρακαλεί η Επιτροπή όπως ευαρεστηθή ίνα τύχη της απαραιτήτου εγκρίσεως αυτού η παρούσα πράξις.
Εφ’ ω συνετάγη η παρούσα πράξις, ήτις αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται.
Η Επιτροπή Κληροδοτήματος

Ο πρόεδρος Τα μέλη

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  gymparga.

Δεν υπάρχουν σχόλια: