Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Δ.Πάργας, διάθεση ακινήτου για την δημιουργία χώρου υποδοχής και παροχής πρώτων βοηθειών αδεσπότων.

Απόσπασμα από το πρακτικό της, με αριθμό 9/2016, τακτική  συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Πάργας.
21ο  Διάθεση δημοτικού ακινήτου για την δημιουργία χώρου υποδοχής και παροχής πρώτων βοηθειών αδεσπότων.  Σήμερα την 16 η   Ιουνίου  2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ   αριθμ.   6696/10-06-2016 έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου του  Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες είκοσι τρεις(23): ...
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους (21) υπέρ και (2) ψήφους κατά σε σύνολο ( 23)   παρόντων δημοτικών συμβούλων Εγκρίνει την διάθεση δημοτικού ακινήτου για την δημιουργία χώρου υποδοχής και παροχής πρώτων βοηθειών αδεσπότων, στο πρώην Βασιλικό Ίδρυμα, Εθνικό ίδρυμα Νεότητας. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γάκης Σωτήριος Ζούλας Ανδρέας ψήφησαν «ΠΑΡΩΝ»...

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  diavgeia.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: