Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Πάργα, πρόσληψη Εποχιακού Προσωπικού.

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η

        Για την πρόσληψη Εποχιακού Προσωπικού (Με σύμβαση ορισμένου χρόνου).
  Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ (με έδρα  το Καναλλάκι), ενεργώντας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/29-3-2013 Απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του εν λόγω Οργανισμού, τον Κ.Ε.Υ. του ΤΟΕΒ Αχέροντα και το Π.Δ. 329/1987,
α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι    ότι:
   Ο Οργανισμός μας θα προβεί στην πρόσληψη του αναγκαίου εποχιακού προσωπικού για την επικείμενη αρδευτική περίοδο 2013 ως εξής:

 Α. Υ Δ Ρ Ο Ν Ο Μ Ε Ω Ν
   1. Αριθμός ατόμων: Μέχρι οχτώ (8).
   2. Τυπικά προσόντα:
 α) Απολυτήριο Α/βάθμιας Εκπ/σης,
 β) Εμπειρία λειτουργίας αρδευτικού μας Δικτύου,
 γ) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου ή Δημ. Διαμερισμάτων της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Αχέροντα, Ν. Πρέβεζας
δ) Να είναι μέλη του Οργανισμού (οι ίδιοι ή συγγενείς τους πρώτου βαθμού) με εξοφλημένες τις οφειλές τους έως και το 2012.
ε) Να είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.
   3. Διάρκεια σύμβασης : Από έναν (1) μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

Β. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ/ ΒΟΗΘΟΙ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
   1.  Αριθμός ατόμων : Μέχρι έντεκα (11)
   2. Τυπικά προσόντα : α)Δίπλωμα ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ΙΕΚ ή πτυχίο ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου Α' ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τίτλο ηλεκτρ/γου ή μηχανολόγου ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτ/μιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και επαγγελματική άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Γ' ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή ΣΤ' ειδικότητας 4ης ή 5ης κατηγορίας ή επαγγελματική άδεια μηχανολόγου ή πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α' ή Β' ή Γ' τάξης η οποία αποκτήθηκε βάσει των ανωτέρω τίτλων.
β) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου ή Δημ. Διαμερισμάτων της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Αχέροντα, Ν. Πρέβεζας
γ) Να είναι μέλη του Οργανισμού (οι ίδιοι ή συγγενείς τους πρώτου βαθμού) με εξοφλημένες τις οφειλές τους έως και το 2012.
3. Διάρκεια σύμβασης :Μέχρι τέσσερις (4) μήνες.


Γ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ
   1. Αριθμός ατόμων: Μέχρι έναν (1).
   2 Τυπικά προσόντα :
α) Άδεια Χειριστή σκαπτικών μηχανημάτων
β) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου ή Δημ. Διαμερισμάτων της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Αχέροντα, Ν. Πρέβεζας
γ) Να είναι μέλη του Οργανισμού (οι ίδιοι ή συγγενείς τους πρώτου βαθμού) με εξοφλημένες τις οφειλές τους έως και το 2012.
   3. Διάρκεια σύμβασης : Από έναν (1) μέχρι έξι  (6) μήνες.
Δ. ΕΡΓΑΤΕΣ
1.    Αριθμός ατόμων : Μέχρι δύο  (2)
Τυπικά προσόντα : α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου ή Δημ. Διαμερισμάτων της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Αχέροντα, Ν. Πρέβεζας
β) Να είναι μέλη του Οργανισμού (οι ίδιοι ή συγγενείς τους πρώτου βαθμού) με εξοφλημένες τις οφειλές τους έως και το 2012.
γ) Όπως προβλέπονται από το Π.Δ.329/1987.
   3. Διάρκεια σύμβασης :Από έναν (1) μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

Ε. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1.    Αριθμός ατόμων : Μέχρι ένα (1)
2.    Τυπικά προσόντα : α) Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου, β) Πιστοποιητικό γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή,  γ)Ένα χρόνο τουλάχιστον προϋπηρεσία/εμπειρία σε θέση γραφείου γενικά (ισχύει και η πρακτική άσκηση και η συμμετοχή σε πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ.), δ)Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου ή Δημ. Διαμερισμάτων της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Αχέροντα, Ν. Πρέβεζας, ε) Να είναι μέλη του Οργανισμού (οι ίδιοι ή συγγενείς τους πρώτου βαθμού) με εξοφλημένες τις οφειλές τους έως και το 2012, στ) Όπως προβλέπονται από το Π.Δ.329/1987.
3.    Διάρκεια σύμβασης :Από έναν (1) μέχρι τέσσερις (4) μήνες.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων Αστ. Ταυτότητας ,2) Φωτ/φο τίτλου σπουδών, 3) Φωτ/φο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται), 4) Πιστοποιητικό εμπειρίας του αντικειμένου, (όπου χρειάζεται), 5) Αποδεικτικό ανεργίας, 6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 7) Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας και 8) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλλ. Κώδικα.

Ειδικά για τους υποψήφιους Υδρονομείς επί πλέον:
1)    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν απολυθεί από παρόμοια θέση σε προηγούμενες αρδευτικές περιόδους και 3) Βιβλιάριο ασφάλειας  Ο.Γ.Α.  σε ισχύ.

Ειδικά για τον/την υπάλληλο γραφείου επί πλέον:
1) Φωτ/φο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Από (4-4-2013) μέχρι και την (19-4-2013) ώρα 13:00 μ.μ. στο Γραφείο του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ στο Καναλάκι.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από υποψηφίους των αντίστοιχων ειδικοτήτων και με τις αντίστοιχες άδειες, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον τις έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους και έχω κάποιες βασικές γνώσεις.

Η παρούσα αναρτήθηκε στο χώρο Ανακοινώσεων του Οργανισμού ,στο Δημαρχιακό κατάστημα Δήμου Πάργας στο Καναλλάκι.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
α) Δήμο Πάργας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  dimospargas.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: