Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Δήμος Πάργας, περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού «προμήθεια ενός (1) επιβατηγού οχήματος διοικητικών υπηρεσιών».

     Ο Δήμαρχος Πάργας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας (Αχέροντος 29 ,Καναλλάκι), από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού στις 15 /12/2014 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.μ. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α », τον νόμο 2286/95, τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), την αριθμ. Π1 3305/3 - 11 - 2010Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 178 9/12 - 11 - 2010, Τεύχος Β). Δικαίωαμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ποινή αποκλεισμού από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθ ρο 5 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και από τον φάκελο Τεχνικών Προσφορών σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος θα απευθύνεται στον Δήμο Πάργας για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: ήτοι 2.200,00 €.
Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και κατά τα λοιπά θα είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α». Οι Τεχνικές Προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Οι οικον ομικές προσφορές συντάσσονται επί ποινή αποκλεισμού στα χορηγούμενα από την υπηρεσία έντυπα προσφορών (προϋπολογισμός προσφοράς) και σύμφωνα με τα άρθρα 6 & 7 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. Η προθεσμία παράδοσης της εν λόγω προμήθειας είναι πέντε (5) ημερ ολογιακές ημέρες . Το έργο χρηματοδοτείται από τακτικά 2014 . Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Διακήρυξη, τη μελέτη του Διαγωνισμού και τις προδιαγραφές, θα δίνονται στο τηλ. 26840 29210, e - mail: info@dimospargas.gr . Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για φαξ κα e - mail που δεν θα παραδοθούν ή δεν θα απαντηθούν και είναι ευθύνη τ ου αποστολέα να επιβεβαιώσει ότι ελήφθησαν από την υπηρεσία.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  dimospargas.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: