Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Δέσκειο Γυμνάσιο Πάργας, πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή στην Ιταλία.

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή στην
Ιταλία (Τεργέστη – Βενετία) από 20 έως 25 Απριλίου 2015.

   Στην Πάργα και στο γραφείο του Δεσκείου Γυμνασίου σήμερα, 23/03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του σχολείου μας και της θεατρικής ομάδας Γυμνασίου-Λυκείου Πάργας στην Ιταλία (Τεργέστη-Βενετία) από 20-25/04/2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/17-03-2015 απόφαση του διευθυντή του Γυμνασίου.
Αρχικά η επιτροπή άνοιξε τις προσφορές και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα .
Στη συνέχεια αφού μελέτησε τις παραπάνω προσφορές και το πρόγραμμα της εκδρομής διατύπωσε την άποψη ότι πρέπει να αξιολογηθούν εκείνες οι προσφορές των οποίων το ξενοδοχείο στην Τεργέστη βρίσκεται μέσα στην πόλη και όχι στην περιφέρεια λόγω του συνεκτικού προγράμματος και της φύσης της εκδρομής και προτείνουν ξενοδοχεία τουλάχιστον 4* για λόγους ποιότητας παροχής υπηρεσιών και ασφάλειας.
Ύστερα από τα παραπάνω αποφασίζει ομόφωνα
και επιλέγει για την πραγματοποίηση της παραπάνω εκδρομής την 4η προσφορά του πρακτορείου KOTSIS TRAVEL SERVICES ως την πλέον οικονομικά συμφέρουσα με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα κριτήρια.
Μετά τα παραπάνω λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο Δυευθυντής
Νούσης Σπυρίδων

Τα μέλη
Νάκας Παύλος
Σύρπας Ιωαννης
Τσίτσου Παναγιώτα
Νούσης ΣπυρίδωνΝάκα Ευτυχία

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα blogs.sch.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: